SZÖVEGKIADÁSOK

SOROZATOK

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK Szövegemlékeink első nagy, gyűjteményes kiadását a Magyar Tudós Társaság kezdeményezte; gondozásával Döbrentei Gábort bízta meg. Az általa szerkesztett Régi Magyar Nyelvemlékek című sorozatnak 5 kötete jelent meg 1838–1846 között Döbrentei Gábor (I–III., IV/1.), majd 1888-ban Volf György gondozásában (IV/2., V.).
NYELVEMLÉKTÁR, ÚJ NYELVEMLÉKTÁR 1874-ben a Magyar Tudományos Akadémia indította el második nagy nyelvemléksorozatunkat, a Nyelvemléktárat. A sorozat 15 kötetben az addig ismert magyar nyelvű kódexeket tartalmazza. A legtöbb kötet szerkesztője Volf György; a III. köteté Komáromy Lajos és Király Pál. A Nyelvemléktár a kódexek helyesírását erőszakosan egységesíti, s ez használhatóságát jelentősen csökkenti. – A 19. századi sorozatok hiányossága, hogy nem közlik a magyar szövegek latin eredetijét. Ennek pótlására indította el az MTA az Új Nyelvemléktár című sorozatát, ám annak csak az I/1. füzete jelent meg: a Bécsi kódex, Mészöly Gedeon gondozásában (1916). A hű magyar szöveg mellett a szentírás megfelelő latin passzusai is megtalálhatók benne.
CODICES HUNGARICI Az 1942-ben Szabó Dénes által megkezdett Codices Hungarici összesen 9 kötet jelent; a 3. kötettől az MTA kiadásában. A kötetekben a régi szöveg háromféleképpen található: csak hasonmásban; csak átiratban; hasonmásban és átiratban is. Minden kötetet tanulmány vezet be.
RÉGI MAGYAR KÓDEXEK A Régi Magyar Kódexek című sorozat darabjai a 15-16. századi nyelvemlékkódexeket publikálják, mindig hasonmásban, mellette pedig betűhű átiratban, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel. A sorozat közrebocsátója a Magyar Nyelvtudományi Társaság. A munkálatokban az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszékének, valamint az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársai vesznek részt Benkő Loránd vezetésével.
Az Országos Széchényi Könyvtár 2009-es Nyelvemlék-kiállításának tablói – Korompay Klára: A Régi Magyar Kódexek sorozat

SZÖVEGKIADÁSOK NYELVEMLÉKEK SZERINT

NÉHÁNY SZÓRVÁNYEMLÉK – IDŐRENDBEN
 

A tihanyi apátság alapítólevele (1055)

 • ERDÉLYI L. László: Ó-magyar olvasókönyv. Összeállította: JAKUBOVICH Emil – PAIS Dezső, Pécs, Danubia, 1929. 19–25. o. Reprint kiadásai: Budapest, [s. n.], 1971. Budapest, Holnap Kiadó, 1995.

 • BÁRCZI Géza: A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék, Debrecen, Tankönyvkiadó, 1951.

 • Diplomata Hungariae antiquissima, szerk. GYÖRFFY György, Budapest, Akadémiai, 1992, I, 145–152. o.

 • Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor, főszerk.: TARNAI Andor, szerk. MADAS Edit, Budapest, Tankönyvkiadó, 1992. 19–21. o.

 • A tihanyi alapítólevél. Latin szöveg és utószó: ÉRSZEGI Géza, szómagyarázat. Eva BERTA, ÉRSZEGI Géza, ford. HOLUB József, ÉRSZEGI Géza, Veszprém, F. Szelényi Ház, 1993. A magyar fordítás szövege a Tihanyi Bencés Apátság honlapján

 • The deed of foundation of Tihany Abbey. Latin text, bibliogr. and historical context: Géza ÉRSZEGI, glossary: Éva BERTA and Géza ÉRSZEGI, transl.: Brian McLEAN, Veszprém, F. Szelényi House, 1993.

 • Die Gründungsurkunde von Tihany. Lateinischer Text und Epilog: Géza ÉRSZEGI, Worterklärung: Eva BERTA und Géza ÉRSZEGI. Übers.: Eva BERTA, Veszprém, F. Szelényi Haus, 1993.

 • A tihanyi alapítólevél, 1055, latin szöveg és utószó: ÉRSZEGI Géza, szómagyarázat: Eva BERTA és ÉRSZEGI Géza, ford.: HOLUB József és ÉRSZEGI Géza, Tihany, Bencés Apátság, 2. bőv. kiadás: 2004.

 • ZELLIGER Erzsébet: A Tihanyi Alapítólevél. Átirat, jegyzetek és fordítás: SZENTGYÖRGYI Rudolf, Pannonhalma, Bencés kiadó, 2005., 2011.

 • SZENTGYÖRGYI Rudolf: A tihanyi alapítólevél szövege. In: HOFFMANN István: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. A Magyar Névarchívum Kiadványai 16., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. 21–41. o.

 

A tihanyi apátság birtokösszeírása (1211)

 

Váradi regestrum (1208–1235)

 • ENDLICHER, Stephanus, Ladislaus: rerum Hungaricarun monumenta Arpadiana, Sanktgallen, 1849, 640–742. o.

 • VAJDA Gyula: A Váradi Regestrum (1209–1235). Magyar műveltség-történeti kútfő ismertetése és bírálata, Budapest, 1880.

 • KANDRA Kabos: A Váradi regestrum, Budapest, Szent István Társulat, 1898. REPRINT: Históriaantik Könyvesház Kiadó, 2012.

 • KARÁCSONYI János, BOROVSZKY Samu: Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba-lajstrom az 1550-iki kiadás hű másával együtt. [Regestrum Varadiense examinum ferri candentis ordine chronologico digestum, descripta effigie editionis a. 1550 illustratum], Budapest, Váradi Káptalan, 1903.

 • DOMANOVSZKY Sándor: Váradi regestrum. In: Századok, 1905, 163–168. o.

 • KARÁCSONYI János: Váradi regestrum. In: Századok, 1905, 275–276. o.

 • Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához, Budapest, Tankönyvkiadó, I. kötet, 1964, 195–199. o.

 • Régi magyarországi nyomtatványok 1473–1600, szerk.: BORSA Gedeon, HERVAY Ferenc, HOLL Béla, KÄFER István, KELECSÉNYI Ákos, Budapest, Akadémiai, 1971. 87. szám.

 • MOLNÁR József – SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1976, 1977, 1980, 38–40. o.

 • Regestrum Varadiense (1208–1235). [Karácsonyi János és Borovszky Samu munkájának digitális kiadása kiegészítésekkel, valamint a Váradi Jegyzőkönyv új szövegkiadásával együtt], szerk.: SOLYMOSI László, SZOVÁK Kornél, Arcanum CD, 2009.

 

Anonymus: Gesta Hungarorum (1250 és 1270 között)

 • Joannes Georgius SCHWANDTNER: Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini, 1, Vindobonae, 1746. 1–38. o.

 • Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Ford.: SZABÓ Károly, 1860.

 • Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok viselt dolgairól. Kiad.: FEJÉRPATAKY László, 1892. (Az Anonymus-kódex facsimile kiadása.)

 • Magyar Anonymus. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Ford., bevezető, jegyzetek, térképek: PAIS Dezső, Budapest, Magyar Irodalmi Társaság, 1926.

 • P. Magister quondam Bele regis Hungariae notarius: Gesta Hungarorum, ed. Ladislaus JUHÁSZ, Budapest, 1932.

 • Scriptores Rerum Hungaricarum. Szerk.: SZENTPÉTERY Imre, [S.l.], [S.n.],1937.

 • Anonymus: Gesta Hungarorum, hasonmás, ford.: PAIS Dezső, szerk.: GYÖRFFY György, Budapest, Magyar Helikon, 1975.

 • Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars. Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte, ed.: Gabriel SILAGI, László Veszprémy, Sigmaringen, Thorbecke, 1991.

 • Scriptores rerum hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum, ed. Emericus SZENTPÉTERY, I. kötet, Budapest, 1937. (JAKUBOVICH Emil), 13–118. o. Reprint: Utószó és bibliográfia: SZOVÁK Kornél és VESZPRÉMY László, Budapest, Nap, 1999. 7-86. o.

 • Anonymus: Magyarok cselekedetei, ford.: VESZPRÉMY László, Budapest, Osiris, 1999.

ÁRPÁD-KORI SZÖVEGEMLÉKEK – IDŐRENDBEN
 

Pray-kódex (1192–1195) – Halotti beszéd és könyörgés (1195 körül)

 

Leuveni kódex (13. század utolsó harmada) – Ómagyar Mária-siralom (13. század vége)

 • GRAGGER Róbert: Ómagyar Máriasiralom. In: Magyar Nyelv, 19. (1923), 6. o. és különlenyomatként. Egy hasonmással: Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 19. szám. [1970.]

 • Ó-magyar olvasókönyv. Összeállította: JAKUBOVICH Emil – PAIS Dezső, Pécs, Danubia, 1929. 127–128. o. Reprint kiadásai: Budapest, [s. n.], 1971. Budapest, Holnap Kiadó, 1995.

 • Magyar művelődéstörténet I. kötet: Ősműveltség és középkori kultúra. Szerk.: DOMANOVSZKY Sándor, Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1939, 469. o. [Hasonmás]. Reprint kiadás: Szekszárd, Babits, 1993. Budapest, Arcanum Adatbázis Kft., 2003.

 • SZABÓ Dénes: A magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1959, VI. tábla.

 • BÁRCZI Géza: A magyar nyelv életrajza, Budapest, Gondolat, 1963, V. tábla. 1966, 1975. 87–89. o. Budapest, Custos, 1996.

 • Ómagyar Mária-siralom, ill.: SZALAY Lajos rajzaival, [Budapest], Magyar Helikon, 1976. KERESZTURY Dezső tanulmányával, 1982.

 • „Világ világa, virágnak virága...” Ómagyar Mária-siralom. [A hasonmásban mellékelt vers szövege], bemutatja: VIZKELETY András, Budapest, Európa, 1986. (Kézirattár)

 • Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek: Ómagyar Mária-siralom. (Betűhív közlés; Egykori kiejtés szerinti olvasat és értelmezés; A Planctus ante nescia szekvencia latinul és magyarul, ford.: VIZKELETY András és VEKERDI József; Az Ómagyar Mária-siralom és a Planctus ante nescia rokon versszakainak összevetése) = Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. [Egyetemi segédkönyv], főszerk.: TARNAI Andor. 1. Középkor, 1000–1530, szerk.: MADAS Edit, a régi magyar szövegek átírásában közrem.: SZABÓ T. Ádám, Budapest, Tankönyvkiadó, 1991, 320–326. o.

 • Ómagyar Mária siralom, Budapest, OSZK, (Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae), 2002.

 • Ómagyar Mária-siralom, ill:. BUDAHÁZI Tibor, Zalaegerszeg, Budaházi T., [2002.]

 

Gyulafehérvári kódex – Gyulafehérvári sorok (14. század első harmada)

 

Königsbergi töredék és szalagjai (14. század közepe, második fele) – A nyelvemlék őrzőkódexe

 

A Königsbergi töredék és szalagjai őrzőkódexe (13–14. század fordulója)

NYELVEMLÉKKÓDEXEK – BETŰRENDBEN
 

Apor-kódex (15. század vége–16. század eleje)

 

Bécsi kódex (15. század középső harmada)

 

Birk-kódex (1474. október 1.)

 

Bod-kódex (16. század első fele)

 

Cornides-kódex (1514–1519)

 

Czech-kódex (1513)

 

Debreceni kódex (1519)

 

Domonkos-kódex (1517)

 

Döbrentei-kódex (1508)

 

Érdy-kódex (1526 körül)

 

Érsekújvári kódex (1529–1531)

 • Régi Magyar Költők Tára, I., szerk.: SZILÁDY Áron, Budapest, MTA Kiadó-hivatala, 1877.

 • Érsekújvári Codex, közzéteszi: VOLF György, Budapest, 1888. (Nyelvemléktár, 9–10.) A kódex első fele. A kódex második fele.

 • Régi Magyar Költők Tára I, szerk.: HORVÁTH Cyrill, Budapest, MTA Kiadó-hivatala, 1921.

 • Érsekújvári kódex, 1529–1531. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Közzéteszi HAADER Lea. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, a MTA Könyvtára, Tinta Könyvkiadó 2013. (Régi Magyar Kódexek 32.) DVD-melléklet

Részletek:

 

Festetics-kódex (1492–1494)

 

Gömöry-kódex (1516)

 

Guary-kódex (1508 előtt)

 

Gyöngyösi kódex (16. század eleje) – Néhai való jó Mátyás király (1490 után)

 

Horvát-kódex (1522)

 

Jordánszky-kódex (1516, 1519)

 

Jordánszky-kódex töredéke (1519)

 

Jókai-kódex (1440 körül)

 

Kazinczy-kódex (1526 és 1541 között)

 

Keszthelyi kódex (1522)

 

Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról (1521)

 

Krisztina-legenda (16. század eleje)

 

Kriza-kódex (1532)

 

Kulcsár-kódex (1539)

 

Lányi-kódex (1519)

 

Lázár Zelma-kódex (16. század eleje)

 

Lobkowicz-kódex (1514)

 

Margit-legenda (1510)

 

Máriabesnyői töredék (15–16. század fordulója)

 

Müncheni kódex (1466)

 

Nádor-kódex (1508)

 

Nagyszombati kódex (1512, 1513)

 

Peer-kódex (16. század első negyede)

 

Példák könyve (1510)

 

Pozsonyi kódex (1520)

 

Sándor-kódex (16. század első negyede)

 

Simor-kódex (16. század eleje)

 

Székelyudvarhelyi kódex (1526–1528)

 

Teleki-kódex (1525–1531)

 

Thewrewk-kódex (1531)

 

Tihanyi kódex (1530 és 1532 között)

 

Virginia-kódex (1515)

 

Vitkovics-kódex (1525) – Miskolci töredék

 

Weszprémi-kódex (16. század első negyede)

 

Winkler-kódex (1506)

SZÓJEGYZÉKEK – IDŐRENDBEN
 

Besztercei szójegyzék (1395 körül)

 • FINÁLY Henrik: A besztercei szószedet, Budapest, 1892. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XVI. kötet, 1. szám.)

 

Schlägli szójegyzék (1405 körül)

 

Schlägli hortularium (1420 és 1433 között)

 • SZAMOTA István: A Schlägli Magyar Szójegyzék a XV. század első negyedéből (a nyelvemlék hasonmásával), Budapest, 1894. 91–96. o. (A magyar glosszák.)

LEVELEK – IDŐRENDBEN
 

Vér András menedéklevele (1493)

 

Vér András záloglevele (1504. április 30.)

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. (Régi Magyar Levéltár, 1.), 21–23. o. (12. szám).

 

Leleszi bevallólevél (1510. április 24.)

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. (Régi Magyar Levéltár, 1.), 32–34. o. (19. szám).

 

Kazsui Borbála elismervénye (1518–1523)

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. (Régi Magyar Levéltár, 1.), 74–76. o. (39. szám).

 

Keserű Mihály és húga, Krisztina békelevele (1523. november 12.)

 

Báthori István két fogalmazványa II. Lajos királyhoz (1526. január 31. előtt)

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. (Régi Magyar Levéltár, 1.), 119–125. o. (56. tétel).

 

Batthyány Ferenc feleségéhez írott levelének utóirata (1526. augusztus 1.)

 • IVÁNYI Béla: Magyar nyelvemlékek a herceg Batthyány család körmendi levéltárában. In: Magyar Nyelv, 37. (1941), 204. o.

 • MOLNÁR József, SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1975, 1976, 1977, 1980. 180−181. o.

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. (Régi Magyar Levéltár, 1.), 129−133. o.

 

Magyi Pál ingóságairól készült leltár (1529)

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. (Régi Magyar Levéltár, 1.), 185–189. o. (83. szám).

 

Péter presbiter levele Puthnoki Imréhez (1531. november 23.)

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. (Régi Magyar Levéltár, 1.), 237–239. o. (104. szám).

 

Thurzó Elek levele Batthyány Ferenchez (1531–1536)

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. (Régi Magyar Levéltár, 1.), 243–244. o. (107. szám).

 

Szentpétery János levele Szentpétery Pálhoz (1535)

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. (Régi Magyar Levéltár, 1.), 312–314. o. (138. szám).

 

Dienesfalvay János kötelezvénye (1536. január 13.)

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. (Régi Magyar Levéltár, 1.), 315–316. o. (140. szám).

 

Loránth Miklós nyugtája (1538)

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. (Régi Magyar Levéltár, 1.), 403–404. o. (171. szám).

 

Majlád István és társai szövetséglevele (1540. február 18.)

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, (Régi Magyar Levéltár, 1.), 1991. 197. szám, 473–476. o.

 

Serjényi Ferencné Kéry Fruzsina levele a váci püspökhöz (1542 körül)

 • Magyar hölgyek levelei: 1515–1709, közli: DEÁK Farkas, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, (Magyar Leveles Tár, 2), 1879. 5–6. o.

 

Szabó János ungvári udvarbíró levele Deregnyey Mihályhoz (1544. április 1.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Nádasdy Tamás levele feleségéhez, Kanizsay Orsolyához (1544. augusztus 22.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Filpessy Albert és Vendéghy Benedek egyezséglevele (1544. október 23.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Viczmándy Mátyás levele özvegy Bothos Lászlóné Újlaky Orsolyához (1544. november 24.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Almás Mátyás levele Gersei Pethő Gáspárhoz (1546. április 4.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Gyarmati Balassa Menyhért levele Pálffy Péterhez (1546. június 8.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Gyarmati Balassa Menyhért levele Pálffy Péterhez (1546. július)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Hidágai Pál levele Gersei Pethő Gáspárhoz (1547. augusztus 21.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Gróff György drégelyi várnagy levele Selmecbánya hatóságához (1547. november 14.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Szünyei László záloglevele (1548. február 2.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Pelejthey Péter levele Deregnyey Mihályhoz (1548. október 22.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Oroszy Demeter és társai tanúságlevele (1549. március 10.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Mekcsey László és Oroszy Demeter levele (1549. március 21.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Pethő András levele öccséhez (1549. május 9.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Nádasdy Márton levele Gersei Pethő Gáspárhoz (1549. május 18.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Fráter György váradi püspök levele Kállay Lökös Jánoshoz (1549. november 22.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Kávássy Sebestyén tordai jegyző levele Hesdáti Mártonhoz (1550)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Pokry Gábor által Csík- és Gyergyó-székben elkövetett kártételek vizsgálata (1550 körül)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Kassa város hatósága Bakay Györgyhöz (1550. február 27.)

 • THALY Kálmán: Magyar levelek a XVI-ik század első feléből: (1527–1550.). In: Századok, 8. (1874), 352–353. o.

 

Gersei Pethő Péter és Boldizsár levele Pethő Gáspár feleségéhez, Gyenge Annához (1550. május 1.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

György deák levele Gersei Pethő Gáspárhoz (1550. május 31.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Kendy Ferenc oklevele (1550. június 18.)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Rezneki Páris és az Egerváry család okleveleinek jegyzéke (16. század első fele)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Levéltöredék (16. század közepe)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Ugocsa megye követeinek felirata (1550–1560 körül)

 • A feltöltés folyamatban!

HASZNÁLÓI GLOSSZÁK – BETŰRENDBEN
 

Magyi János formuláskönyve – Nyírkállói-kódex (1476–1493)

 • Régi Magyar Költők Tára I, szerk.: HORVÁTH Cyrill, Budapest, MTA Kiadó-hivatala, 1921. 476–477. o.

 

Sermones dominicales (15. század második fele)

 • SZILÁDY Áron: Sermones dominicales. Két XV. századból származó magyar glosszás latin codex, I–II, Budapest, 1910.

 

 

 

EGYÉB NYELVEMLÉKEK – BETŰRENDBEN

 

 

A leleszi konvent hiteleshelyi feljegyzése (1562–1567)

 • KERTÉSZ Balázs: Az Országos Széchényi Könyvtár MNy 64. jelzetű nyelvemlékéről. (Egy hiteleshelyi eljárás során készített feljegyzés). In: Levéltári Közlemények, 77. (2006), 1. szám, 91–103. o.

 

A Máté-passió részlete: Mt 26,1–20. (16. század közepe)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Apáti Ferenc cantilenája (1526 körül)

 

Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót, és így esött (1535 körül)

 • ZAY Ferenc: Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót, és így esött. Sajtó alá rendezte: KOVÁCS István, utószó: SZAKÁLY Ferenc, Budapest, Magyar Helikon, 1980.

 • ZAY Ferenc: Az Landor feyrwar El wezessenek oka E woth Es Igy Essewth: (1535 k.). Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Közzéteszi: KOVÁCS István, Debrecen, 1982.

 

Babonás lóorvoslás (16. század eleje)

 • HORVÁT István: A Magyar Nyelv régi Maradványairól, Tudományos Gyűjtemény, 19. (1835), 6. szám, 112–113. o.

 

Batthyány Boldizsár latin misekönyve magyar naptárral és lapszéli jegyzetekkel (1489)

 

Breviáriumi mutatótábla (15–16. század fordulója)

 • JAKUBOVICH Emil: Régi magyar breviáriumi mutató-tábla. In: Magyar Nyelv, 4. (1908), 463–465. o.

 

Debreceni posztilla (16. század első negyede)

 • PÁPAY József: Egy kiadatlan debreczeni nyelvemlék. In: Magyar Nyelv 7. (1911), 193–204. o.

 • KORMOS László: Magyar nyelvű prédikáció a XV. század végéről, Debrecen, 1993. (A Tiszántúli Egyházkerületi Levéltár Kiadványai, 2.)

 

Esküszöveg magyar nyelven (1514 után)

 • LUCZENBACHER János: Magyar nyelv’ országos divata. Hunyadi János kormányzó’ esküje 1446. In: Tudománytár, 1834, 2. kötet, 229–231. o.

 • Tudományos Gyűjtemény, 1835/5, 88–90. o.

 • Kinizsy Pálné Magyar Benigma imádságoskönyve [Czech-kódex] 1513, Vegyes tárgyú régi magyar iratok, 1342–1599, kiad.: DÖBRENTEI Gábor, Buda, 1840. (Régi magyar nyelvemlékek, 2.), 354–359. o.

 • Az 1498. évi dekrétum kiadása. In: Magyar Törvénytár, 1000–1526. évi törvényczikkek, Budapest, 1899, 592–641. o.

 • Az 1446. évi júniusi dekrétum kiadása: Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1301–1457, ed. Georgius BÓNIS, Vera BÁCSKAI, Budapest, 1976, 353–359. o.

 

Esztergomi iskoláskönyv (1563-1476)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Geszti László éneke (1530–1540-es évek)

 • Régi Magyar Költők Tára I., szerk.: HORVÁTH Cyrill, Budapest, MTA Kiadó-hivatala, 1921. 490–491. o.

 • GERÉZDI Rabán: A magyar világi líra kezdetei, Budapest, Akadémiai, 1962. 94–96. o.

 

Imádságok (16. század eleje)

 

Imádságok (16. század)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Jobbágyösszeírás és lakóházelosztásról szóló memoriale (1549–1550)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Laskai sorok – Laskai Demeter iskoláskönyve (1433–1435)

 

Latin mondások magyar fordításai és magyar nyelvű tollpróbák (16. század)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Müncheni emlék (15. század vége–16. század eleje)

 

Nikolsburgi rovásábécé (15. század közepe)

 • JAKUBOVICH Emil: A székely rovásírás legrégibb ábécéi. In: Magyar Nyelv, 31. (1935). [A 16. oldal után fényképének közlése.]

 

Orvosi recept (16. század)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Orvosi rendelvény mellbaj ellen (16. század első fele)

 • GÉRESI Kálmán: Nyelvtörténeti apróság. In: Magyar Nyelvőr, 2. (1873), 68–69. o.

 

Peer-kódex töredéke csízióval és imádságokkal (16. század első negyede)

 

Posztilla, azaz keresztény tanítás (16. század)

 • A feltöltés folyamatban!

 

Részletek a Sylvester-féle Újszövetségből és ráolvasások Mihály deák Bibliájában (nem sokkal 1541 után)

 

Soproni virágének (1490 körül)

 • HÁZI Jenő: Soproni virágének. In: Magyar Nyelv, 25. (1929), 88–91. o. [Hasonmással.]

 • MOLLAY Károly: Soproni virágének. In: Soproni Szemle, 1939.

 • Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. I. rész. Középkor és reneszánsz. Második, javított és átdolgozott kiadás. Szerk.: BARTA János és KLANICZAY Tibor, Budapest 1963, 140. o.

 

Szabács viadala (1476)

 

Szelestei-féle ráolvasás (1516–1518)

 • MÉSZÖLY Gedeon: A Szelestei-féle ráolvasás 1516–1518-ból. In: Magyar Nyelv, 13. (1917), 271–275. o.

 • Régi Magyar Költők Tára I, szerk. HORVÁTH Cyrill, Budapest, MTA Kiadó-hivatala, 1921. 204–205. o.

 

Szent László-ének

 

Vásárhelyi András Mária-éneke

 

 

Zöldvári ének (1542 előtt)

 

Zsigmond-kori töredék (1437 és 1440 között)

 • RAJECZKY Benjamin: Többszólamú zenénk emlékei a XV. század első feléből. In: Népzene és Zenetörténet, 1. (1972), 63–109. o.

 • FERENCZI Ilona: Krisztus feltámada. Magyarországi egy- és többszólamú adatok a 16–17. századból. In: Zenetudományi Dolgozatok, Budapest, 1979, 85–98. o.

 • SZENDREI Janka– DOBSZAY László– RAJECZKY Benjamin: Magyar Gregoriánum. Cantus gregorianus ex Hungaria. Többszólamú tételekkel [Nyomtatott kotta], Budapest, Ed. Musica, 1981.

 • DOBSZAY László: A magyar dal könyve, Budapest, Zeneműkiadó, 1984.

 • Magyar Gregoriánumok 4, Húsvét. [Hanglemez], Hungaroton: SLPX 12050.

 

 

Lázár diák térképe/Tabula Hungariae (1528)

  • Chorographia Hungariae – Eine kurtze vnnd Warhafftige beschreibung des Vngerlands. 1528. Budapest, Állami Térképészet, 1930 körül. [Typonmásolat, színezetlen kartonra vonva. A térkép eredeti méretű hasonmás kiadása.]

  • OKOLICSÁNYINÉ HARMOS Eleonóra: Magyarország térképe 1528-ból. In: Térképészeti Közlöny 1. (1931.), 3. füzet, 165–171. o. + 2 ábra, 1 térképmelléklet + magyarázó füzet (helységnévjegyzék), [A térkép hasonmásainak és helyneveinek kiadása.]

  • STEGENA Lajos: Maps of Hungary by LAZARUS secretarius Hungarian mapmaker, Budapest, 1971. No. 1.

  • Cartographia Hungarica I. 1. szám, kiadta: NEMES Klára, Budapest, 1972.

  • A magyar térképészet kezdetei. Melléklet, szerk.: STEGENA Lajos, Budapest, 1976.

  • HRENKÓ Pál (HALMAI Róbert, MÉLYKUTI Mihály): A Lázár-térképek névanyaga. In: A magyar térképészet kezdetei, szerk.: STEGENA Lajos, Budapest, 1976., 22–74. o.

  • Tabula Hungariae. Lázár térképe és változatai: Ingolstadt, 1528 [DVD-ROM], Budapest, OSZK, 2007. (Digitális kincstár.)