SZAKBIBLIOGRÁFIÁK

ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK

 

NYELVEMLÉKEK SZERINT

NÉHÁNY SZÓRVÁNYEMLÉK – IDŐRENDBEN

 

A tihanyi apátság alapítólevele (1055)

 • SZAMOTA István: A tihanyi apátság 1055-iki alapítólevele mint a magyar nyelv legrégibb hiteles és egykorú emléke. In: Nyelvtudományi Közlemények, XXV. (1895), 129–167. o.

 • PAULER Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt, Budapest, Athenaeum, 1899, I, 94–96. o.

 • ERDÉLYI László: A Tihanyi apátság története. Első korszak. Az apátság önállósága 1055–1701, Budapest, 1908 (A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története, 10.), 5–15, 18–20, 502–517. o.

 • JAKUBOVICH Emil: A tihanyi alapítólevél olvasásához. In: Magyar Nyelv, XIX. (1923), 78–87. o.; XX. (1924), 9–21. o.; XX. (1924), 129–130. o.

 • PAIS Dezső: Miklós püspök írta-e a tihanyi alapítólevelet? In: Századok, 78. (1944), 432–440. o.

 • BÁRCZI Géza: A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék, Budapest, Akadémiai, 1951.

 • HORVÁTH János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái, Budapest, Akadémiai, 1954, 305–315. o.

 • KOMJÁTHY Miklós: A tihanyi apátság alapítólevelének problémái. In: Levéltári Közlemények, 26. (1955), 27–47. o.

 • PAIS Dezső: 1055–1955. In: Magyar Nyelv, LI (1955), 3–9. o.

 • PAIS Dezső: 1055: ur∫a. In: Magyar Nyelv, LI. (1955), 96–97. o.

 • GYÖRFFY György: A tihanyi alapítólevél földrajzinév-azonosításához. In: Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára, szerk.: BÁRCZI Géza – BENKŐ Loránd, Budapest, Akadémiai, 1956, 1–9. o.

 • Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal, szerk.: MÉSZÖLY Gedeon, Budapest, Tankönyvkiadó, 1956, 613. o.

Ismertetők:

Tihanyi Alapítólevél: Magyar Virtuális Enciklopédia, MTA Filozófiai Kutatóintézet;

Tihanyi Alapítólevél: Magyar Katolikus Lexikon

 

A tihanyi apátság birtokösszeírása (1211)

 • ERDÉLYI László: A tihanyi apátság népeinek 1211. évi összeírása. In: Nyelvtudományi Közlemények, 34. (1904), 388–416. o.

 • ERDÉLYI László: A tihanyi apátság kritikus oklevelei, Tört. Ért., 21. (1906), 185. kk.

 • ERDÉLYI László: A Tihanyi apátság története. Első korszak. Az apátság önállósága 1055–1701, Budapest, 1908. (A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története, 10.), 18–20., 502–517- o.

 • JAKUBOVICH Emil: PAIS Dezső: Ó-magyar olvasókönyv, Pécs, Danubia, 1929. 73–78. o.

 • GÁCSER Imre: Az 1211. évi tihanyi összeírás helyesírása és hangtani sajátságai, Budapest, 1941. (Magyar Nyelvtudományi Közlemények, 58.)

 • TERESTYÉNI Cz. Ferenc: Magyar közszói eredetű személynevek az 1211-i tihanyi összeírásban, Budapest, 1941 (Magyar Nyelvtudományi Közlemények, 59.)

 • SZABÓ Dénes: Az 1211-i tihanyi összeírás hely rajzához. In: Magyar Nyelv, 43. (1947), 64–65. o.

 • KNIEZSA István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig, Budapest, Akadémiai, 1952. 28–32. o.

 • GYÖRFFY György: A tihanyi alapítólevél földrajzinév-azonosításaihoz. In: Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára, szerk.: BÁRCZI Géza, BENKŐ Loránd, Budapest, Akadémiai, 1956, 1–9. o.

 • SZABÓ Dénes: A magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1958, 1959 (bővített kiadás), 16–18. o.

 • MOLNÁR József – SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1976, 1977, 1980. 34–37. o.

 • HOFFMANN István: A magyar nyelv hazai szórványemlékei. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 13–28. o.

 • HOFFMANN István: Die heimischen Streudenkmäler der ungarischen Sprache (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 29–31. o.

 

Váradi regestrum (1208–1235)

 

Anonymus: Gesta Hungarorum (1250 és 1270 között)

 

ÁRPÁD-KORI SZÖVEGEMLÉKEK – IDŐRENDBEN
 

Pray-kódex (1192–1195) – Halotti beszéd és könyörgés (1195 körül)

A Pray-kódex:

 • BÉKÉSI: A Halotti Beszéd kora és hazája. In: Figyelő III. k. (1877.) 321–327. o.

 • FEJÁRPATAKY László: Vallásos irodalom az Árpádok alatt. In: Figyelő. 1877. III.

 • RÉTHEI PRIKKEL Marián: A Pray-kódex. A pannonhalmi szent Benedek-rend történetében, Budapest, Stephaneum Ny., 1903.

Ismertetők:

Pray-kódex: Magyar Katolikus Lexikon;

PRAY György: Magyar Katolikus Lexikon;

 

A Halotti beszéd és könyörgés nyelvészeti vonatkozású szakirodalma
 

 • RÉVAI Miklós: Antiquitates literatvrae Hungaricae, 1803.

 • DÖBRENTEI Gábor: A’ halotti beszéd két megszólítás körül eddig történtek eléadása, Buda, Régi magyar nyelvemlékek. I, XLV., 1838.

 • SIMONYI Zsigmond: A „Halotti Beszéd” tájnyelvi sajátságai. In: Magyar Nyelvőr, 1880. ápr. 15. IX. 145–149. o.

 • SIMONYI Zsigmond: A régi nyelvemlékek olvasásáról, fő tekintettel a Halotti Beszédre. In: Magyar Nyelvőr, 1880. VIII. 481–487., IX. 3. kk.

 • SIMONYI Zsigmond: Hadlaua choltat. In: Magyar Nyelvőr, 1907. 241. o.

 • MELICH János: Révai Miklós első magyarázata a Halotti Beszédről. In: Magyar Nyelv, IV (1908), 1–12., 54–62. o.

 • ERDÉLYI Lajos: A Halotti Beszéd mint nyelvjárási emlék, Budapest, Magyar Nyelvőr, 1915. (Nyelvészeti füzetek, 71.),

 • SZINNYEI József: A Halotti Beszéd hang- és alaktana. In: Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 23. szám, 1926. Utánnyomása: Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1970.

 • SZINNYEI József: Utószó a Halotti Beszéd alaktanához. In: Magyar Nyelv, XXII, 1926., 307–317. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: A Halotti Beszéd tárgyas elbeszélő múlt alakjai magyar és finnugor szempontból, 1931.

 • MÉSZÖLY Gedeon: Nyelvtörténeti fejtegetések a Halotti Beszéd alapján, Szeged, Egyetem Barátainak Egyesülete, (Acta Universitatis Szegediensis. Sectio philologica 14.), 1942.

 • PAIS Dezső: A Halotti Beszéd olvasása és értelmezése. In: Magyar Nyelv, XXXVIII, 1942., 159–162. o.

 • KNIEZSA István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig, Budapest, Akadémiai, (Nyelvészeti tanulmányok), 1952. 84–85. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: A Halotti Beszéd néhány szavának stílustörténeti módszerű megfejtése. In: Magyar Nyelv, LI, 1955, 176–182. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: A Halotti Beszéd foianec szavának magyarázata. In: Magyar Nyelvőr, LXXIX, 1955, 92–94. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal, 1956, 106–112., 129–232. o.

 • PAIS Dezső: A Halotti Beszéd „másképpen”. In: Magyar Nyelvőr, LXXX, 1956., 219–220. o.

 • PÁSZTÓ András: A Halotti Beszéd interpunkciójáról. In: Magyar Nyelv, LXII, 1966. 188–194. o.

 • SARKADY Sándor: Feze. (A Halotti Beszéd egy kérdéses mondatának értelmezéséhez). In: Magyar Nyelvőr, XC, 1966. 415–420. o.

 • BOROS Tibor: Feze. In: Magyar Nyelvőr, XCI, 1967., 355–358. o.

 • HORVÁTH János: A Halotti Beszéd történetéhez. In: Magyar Nyelv, LXVI, 1970. 421–429. o.

 • BÁRCZI Géza: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése, sajtó alá rend., szerk.: E. Abaffy Erzsébet, N. Abaffy Csilla, Budapest, Akadémiai, 1975., 1982. (Nyelvészeti tanulmányok 24.)

 • M. KORCHMÁROS Valéria: Két megfigyelés a Halotti Beszéd névmáshasználatáról. In: Magyar Nyelv, LXX, 1976, 210–212. o.

 • BENKŐ Loránd: A legkorábbi magyar szövegemlékcsoport: Bevezető. Általános észrevételek. (I) – Olvasatok. Értelmezések. (II.) – A hangállapot (A mássalhangzó-olvasatok). (III.) – A magánhangzó-olvasatok (IV.) In: Magyar Nyelv, LXXIII, 1977., 130–146., 288–302. o.; LXXIV, 1978, 13–27., 144–163. o.

 • BALÁZS János: A szövegszinttől a prozódiai szintig. A Halotti beszéd vallomása. In: Magyar Deákság. Anyanyelvünk és az európai modell, Budapest, Magvető, 1980, 451–486. o.

 • BENKŐ Loránd: Az Árpád kor magyar nyelvű szövegemlékei, Budapest, Akadémiai, 1980.

 • BÁRCZI Géza: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése, sajtó alá rend. E. ABAFFY Erzsébet, N. ABAFFY Csilla, Budapest, 1982.

 • A. MOLNÁR Ferenc Mige zocoztia wla. (A Halotti Beszéd értelmezéséhez 1.) In: Magyar Nyelv, 81. (1985) 442–53. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: Feze (A Halotti Beszéd értelmezéséhez 2.). In: Magyar Nyelv, 82. (1986), 169–190. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc. A Halotti Beszéd és Könyörgés korai közléseiről. In: Magyar Nyelvőr, 111. (1987), 158–161. o. (Ua. németül: Finnisch-Ugrische Mitteilungen 1986: 267–71. o.

 • TARNAI Andor: A Halotti Beszéd retorikája. In: SZELESTEI N. László (szerk.): Tanulmányok a magyarországi középkori könyvkultúráról, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1989. 39–49. o.

 • BÉKÉSI Imre, GALGÓCZI László, NAGY L. János: Újabb megközelítések a Halotti Beszéd és Könyörgés vizsgálatában. A Halotti Beszéd szemantikai-pragmatikai megközelítése. In: Iskolakultúra 1996. 9. számú melléklet. M3–M23.

 • A. MOLNÁR Ferenc: A Halotti Beszéd magyarázatához (1.). In: Magyar Nyelv, 93. (1997), 207–216. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: A Halotti Beszéd és az Ómagyar Mária-siralom értelmezéséhez. In: HAJDÚ Mihály–KESZLER Borbála (szerk.): Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, Argumentum, 1998, 143–146. o.

 • GAÁL Imre Péter: Az isa kihalása után ím(e)s ám szerkezet, Magyarázatkísérlet. In: Magyar Nyelvőr, 2000. július–szeptember.

 • A. MOLNÁR Ferenc: A Halotti beszéd és könyörgés értelmezése. In: Magyar Nyelvőr, 125. 2001. 374–377. o.

 • MADAS Edit: Halotti Beszéd – Die Grabrede, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2002. (Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae)

 • A. MOLNÁR Ferenc: Pótlólagos megjegyzések a Halotti beszéd és könyörgés értelmezéséhez. In: Magyar Nyelvőr, 2002. január–március.

 • A. MOLNÁR Ferenc: A Halotti beszéd és könyörgés olvasata és értelmezése. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, (Nyelvi és művelődéstörténeti adattár. Kiadványok), 2003., 35–53. o.;

 • A. MOLNÁR Ferenc: Újabb szempontok a Halotti Beszéd magyarázatához. In: Magyar Nyelv, 2004. december, 439–453. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: A legkorábbi magyar szövegemlékek: Olvasat, értelmezés, magyarázatok, frazeológia, Debrecen, Debreceni Egyetem, 2005. 11–69. o.

 • GULYA János: Egy európai magyar nyelvemlék: a Halotti Beszéd. In: Nyelv, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22–26.) nyelvészeti előadásai. II. kötet, szerk.: MATICSÁK Sándor, Debrecen-Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2007., 331–342. o.

 • KOROMPAY Klára: A középkori magyar nyelv évszázadai. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 33–49. o.

 • KOROMPAY Klára: Die Jahrhunderte der mittelalterlichen ungarischen Sprache (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 50–51. o.

 • HOLLER László: „Ki miatt ördögök szörnyülének és csodálkodván úgy szólának”. Kronológia és szövegrekonstrukció: a 120 éve felfedezett Königsbergi Szalagok alapkérdéseiről. In: Nyelvtudományi Közlemények 109. évf. 2013. 267–336. o. [A Halotti Beszéd és Könyörgésre vonatkozó részek: 284–285, 285–291. o.

 • HOLLER László: Legkorábbi szövegemlékeink keletkezési idejéről és az Ómagyar Mária-siralom kyniuhhad kifejezésének új értelmezéséről. In: Erdélyi Múzeum, 77. évf. 2015. 3. szám, 117–134. o. [A Halotti Beszéd és Könyörgésre vonatkozó rész: 120–123. o.]

 

A Halotti Beszéd és Könyörgés irodalmi vonatkozású szakirodalma
 

 • HORVÁTH János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig, Budapest, Magyar Szemle Társaság, (Magyar Szemle könyvei, 4.), 1931. 1944. Budapest, Akadémiai, (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata), 1988., 83–88. o.

 • KLANICZAY Tibor: A Halotti beszéd. In: A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk.: KLANICZAY Tibor, Budapest, Akadémiai, 1964., 64–65. o. (A magyar irodalom története, 1.)

 • Ifj. HORVÁTH János: A Halotti Beszéd történetéhez. In: Magyar Nyelv. 66. (1970), 421–429. o.

 • SZABOLCSI Bence: A Halotti Beszéd ritmusa. In: Vers és dallam. Tanulmányok a magyar irodalom köréből, Budapest, Akadémiai. Második, bővített kiadás: 1972, 13–32. o.

 • TARNAI Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik”. Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Budapest, Akadémiai, 1984.

 • TARNAI Andor: A Halotti Beszéd retorikája. In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, szerk.: Szelestei N. László, Budapest, OSZK, 1989, 39–49. o.

 • VIZKELETY András: Adalék a Halotti Beszéd műfajtörténetéhez. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. BALÁZS Mihály, FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS Péter, Szeged, (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35.), 1997.

 • GALGÓCZI László: Halotti Beszéd és Könyörgés: szöveg és értelmezés. In: Uő. (szerk.): Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció, Szeged, JGYF K., 1999. 263–284. o.

 • MADAS Edit: A szóbeliség és írásbeliség határán. A Halotti Beszéd és Könyörgés műfajtörténeti helye. In: Középkori prédikációirodalmunk történetéből, (Csokonai Könyvtár 25.), Debrecen, 2002. 83–125. o

 • Halotti Beszéd. Die Grabrede. Bevezető, szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2002. (Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae)

 • MADAS Edit: A szóbeliség és az írásbeliség határán, 1192–1195: A Halotti Beszéd In: A magyar irodalom történetei, főszerk.: Szegedy-Maszák Mihály, 1. kötet. A kezdetektől 1800-ig, szerk.: Jankovits László, Orlovszky Géza, Budapest, Gondolat, 2007. 71–77. o. In: Villanyspenót (Neospenót)

 • VIZKELETY András: Irodalmak útban a pergamen felé. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 79–93. o.

 • VIZKELETY András: Literaturen im Entstehungsprozess (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 94–96. o.

Ismertetők:

Halotti Beszéd és Könyörgés: Magyar Virtuális Enciklopédia, MTA Filozófiai Kutatóintézet;

Halotti Beszéd: Magyar Katolikus Lexikon;

Szentírásfordítások: Magyar Katolikus Lexikon

 

Leuveni kódex (13. század utolsó harmada) – Ómagyar Mária-siralom (13. század vége)

 • GRAGGER Róbert: Ómagyar Máriasiralom. In: Magyar Nyelv, 19. (1923), 1–13. o. [A latin „Planctus” szövege: 7. o.]

 • NÉGYESY László: Igazításpróbák az Ó-magyar Mária-siralom olvasásához. In: Magyar Nyelv, 23. (1927), 373–379. o.

 • HORVÁTH János: A középkori magyar vers ritmusa, Berlin, 1928, 131–139. o.

 • CSÁSZÁR Elemér: A középkori magyar vers ritmusa, Budapest, [S.n.], 1929.

 • VARGYAS Lajos: A középkori magyar vers: Mária-siralom. In: Uő: A magyar vers ritmusa, Budapest, Akadémiai, 1952. 92-135. o.

 • Ó-magyar olvasókönyv. Összeállította: JAKUBOVICH Emil – PAIS Dezső, Pécs, Danubia, 1929. 123–131. o. [A latin „Planctus” szövege: 128–131. o.] Reprint kiadásai: Budapest, [s. n.], 1971. Budapest, Holnap Kiadó, 1995.

 • MÉSZÖLY Gedeon: Ómagyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv, 2. (1930), 277–279. o.; 5. (1933), 149–154. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: Ómagyar Mária-siralom. In: Nyelvtudományi Közlemények, 48. (1931), 53–67. o.; 50. (1936), 278–284. o.

 • PAIS Dezső: Ómagyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv, 28. (1932), 47–51., 307–308. o.; 38. (1942), 296–297. o.; 45. (1949), 86. o.; 46. (1950), 50–53. o.; 49. (1953), 432–435. o.

 • MIKOS József: Ómagyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv, 28. (1932), 307. o.

 • CLAUSER Mihály: Ómagyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv, 30. (1934), 47–48. o.; 31. (1935), 326–328. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: Ómagyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv, 32. (1936), 168–171. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: Van-e az Ó-magyar Mária-siralomnak más latin forrása, mint a löweni Kódex Planctus-szövege? In: Nyelvtudományi Közlemények, 50. (1936), 378. o.

 • SZABOLCSI Bence: Az Ómagyar Mária-siralom dallama. In: Argonauták, 1937, 46–61. o.

 • KARDOS Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet. A magyar irodalom keletkezése, [Budapest], Magyar Történelmi Társulat, [1941], 142–144. o.

 • G. ECKERDT László: Ómagyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv, 38. (1942), 192–194. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: Az „Ó-magyar Mária-siralom” betűjének értelmére vezérlő kalauz. In: Népünk és Nyelvünk, 2. (1942), 155–176.,234–239. o.; 3. (1943), 38–40., 56–58., 75–78., 97–100. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: Az Ó-magyar Mária-siralom nyelvtörténeti és stílustörténeti magyarázata, Kolozsvár, Universitas Francisco-Josephina, (Acta Philosophica 8.), 1944.

 • BÁRCZI Géza: A Leuveni Kódex történetének legújabb szakasza. In: Magyar Nyelv, 43. (1947), 301–305. o.

 • SZABOLCSI Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve, Budapest, Magyar Kórus, 1947, 10–11. o.

 • HEXENDORF Edit: Az Ómagyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv, 45. (1949), 85–86. o.; 46. o. (1950), 174–175. o.

 • ELEKFI László: Az Ómagyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv, 46. (1950), 45–50. o.

 • GYŐRFFY Miklós: Az Ómagyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv, 48. (1952) 178–184. o.

 • BALÁZS János: Az Ómagyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv, 49. (1953), 427–431. o.

 • MEZEY László: Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén: A középkori laikus nőmozgalom, az Ó-magyar Mária siralom és a Margit legenda eredetkérdése, Budapest, Akadémiai, 1955.

 • MEZEY László: Magyar beginák – Az Ómagyar Mária-siralom. In: Uő: Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén: A középkori laikus nőmozgalom, az Ó-magyar Mária siralom és a Margit legenda eredetkérdése, Budapest, Akadémiai, 1955, 18–37. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal, Budapest, Tankönyvkiadó, 1956. [A latin „Planctus” szövege: 114–116. o.]

 • BÁRCZI Géza: A magyar nyelv életrajza, Budapest, Gondolat, 1963, 1966, 1975. 87–89. o. Budapest, Custos, 1996.

 • BÁRCZI Géza: Az Ómagyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv, 60. (1964), 86–89. o.

 • KLANICZAY Tibor: Az Ómagyar Mária-siralom. In: A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk.: KLANICZAY Tibor, Budapest, Akadémiai, 1964. (A magyar irodalom története, 1.), 116–117. o.

 • MUZSLAY István: Az Ómagyar Mária-siralom. In: Magyar Nyelv, 60. (1964), 345–346. o.

 • MEZEY László: Az Ómagyar Mária-siralom. In: Acta Litteraria 1969.

 • MEZEY László: Leuveni jegyzetek az Ómagyar Mária-siralomról. In: Irodalomtörténet, 1971, 356–370. o.

 • MOLNÁR József–SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1975, 1976, 1977, 1980, 42–47. o.

 • BENKŐ Loránd: A legkorábbi magyar szövegemlék-csoport: Bevezető. Általános észrevételek (I.); Olvasatok– Értelmezések (II.); A hangállapot. A mássalhangzó-olvasatok. (III.); A magánhangzó-olvasatok. (IV.) In: Magyar Nyelv, 73. (1977), 130–146., 288–302. o. és 64. (1978), 13–27., 144–163. o.

 • RUFFY Péter: Virágnak virága. In: Ugyanő: Bujdosó nyelvemlékeink. A Tihanyi alapítólevéltől a Bori noteszig, Budapest, Móra, 2. kiadás 1977. 27–36. o.

 • BENKŐ Loránd: Néhány filológiai probléma az Ómagyar Mária-siralom körül. A magyar vers. Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai: 1981. augusztus 10–14., szerk.: BÉLÁDI Miklós, JANKOVICS József, NYERGES Judit, Budapest, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1985. 24–27. o.

 • JÁKLI István: A szenvedés varázsa. Az Ómagyar Mária-siralom – Magyarország és Európa ötvöződésének folyamatában, [Roma], [Actio Catholica Hungarorum in Exteris], [1986].

 • VIZKELETY András: "Világ világa, virágnak virága..." [Ómagyar Mária-siralom] Budapest, Európa, 1986.

 • MARTINKÓ András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Bevezetés és vázlat, Budapest, Akadémiai, (Irodalomtörténeti füzetek 117.), 1988.

 • NYÍRI Antal: Vitás értelmezési kérdések a Halotti beszédben és az Ómagyar Mária-siralomban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből: A Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusának előadásai, szerk.: KISS Jenő és SZŰTS László, Budapest, Akadémiai, 1991, 504–509. o.

 • Leuveni kódex. Ómagyar Mária-siralom. In: Iván HORVÁTH, Gabriella H. HUBERT, Zsuzsa FONT, János HERNER, Etelka SZŐNYI, István VADAI, György GÁL, Tamás RUTTNER: Répertoire de la poésie hongroise ancienne, I–II, Paris, Le Nouvel Objet, 1992.

 • MADAS Edit: Ómagyar Mária-siralom. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon II., Budapest, Akadémiai, 1994, 1511. o.

 • VIZKELETY András: I ’sermonaria’ domenicani in Ungheria nei secoli XIII–XIV. In: Spiritualità e lettere nella cultura italiana e ungherese del basso medioevo, Firenze, 1995, 29–38. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: A Halotti Beszéd és az Ómagyar Mária-siralom értelmezéséhez. In: Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára, szerk.: HAJDÚ Mihály és KESZLER Borbála, Budapest, ELTE Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, Argumentum, 1998, 143–145. o.;

 • GALGÓCZI László: Ómagyar Mária-Siralom: Adalékok a szöveg értelmezéséhez. In: Uő. (szerk.): Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció, Szeged, JGYF K., 1999, 285–292. o.

 • PAPP Zsuzsanna: Vizsgálati szempontok és eredmények ómagyar kori emlékeink szöveggrammatikájában. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 1. Magyar és finnugor mondattörténet: 1998. szeptember 23–24., szerk.: BÜKY László és FORGÁCS Tamás, Szeged, József Attila Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, 1999, 143–152. o.;

 • HORVÁTH László: Az Ómagyar Mária-siralom etimológiai statisztikája In: Magyar Nyelv, 2002. szeptember, 265–282. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: Az Ómagyar Mária-siralom olvasata és értelmezése. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, (Nyelvi és művelődéstörténeti adattár. Kiadványok), 2003., 55–76. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: Az Ómagyar Mária-siralom therthetyk kyul szerkezetéről. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, (Nyelvi és művelődéstörténeti adattár. Kiadványok), 2003., 77–88. o.

 • FARKAS Erika: A Krisztust sirató Mária a katolikus irodalmi hagyományban és az Ómagyar Mária-siralom. In: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara tudományos diákköri közleményei, 2.: 2001–2002. évi dolgozatok, szerk. Fazekas Csaba, Miskolc, [s. n.], 2003.

 • VIKELETY András: Az európai prédikációirodalom recepciója a Leuveni Kódexben – Die Rezeption der Europäischen Sermonesliteratur im ’Löwener Kodex’, Budapest, (Fragmenta et codices in Bibliothecis Hungariae, 4.), 2004.

 • A. MOLNÁR Ferenc: A Jókai-kódex egy szerkezete és az ÓMS. vylagumtul szava. In: Magyar Nyelv, 2005. június, 219–220. o.

 • VEKERDY József: Az ÓMS. byuntelen szaváról. In: Magyar Nyelv, 2006. június, 211. o.

 • MADAS Edit: Ómagyar Mária-siralom. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VIII. Középkor és kora újkor: Műhely – paleográfia, Budapest, Balassi, 2008. 312. o.

 • KOROMPAY Klára: A középkori magyar nyelv évszázadai. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 33–49. o.

 • KOROMPAY Klára: Die Jahrhunderte der mittelalterlichen ungArischen Sprache (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 50–51. o.

 • VIZKELETY András: Irodalmak útban a pergamen felé. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 79–93. o.

 • VIZKELETY András: Literaturen im Entstehungsprozess (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 94–96. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 • HOLLER László: „Ki miatt ördögök szörnyülének és csodálkodván úgy szólának”. Kronológia és szövegrekonstrukció: a 120 éve felfedezett Königsbergi Szalagok alapkérdéseiről. In: Nyelvtudományi Közlemények 109. évf. 2013. 267–336. o. [Az Ómagyar Mária-siralomra vonatkozó rész: 285–291. o.]

 • HOLLER László: Legkorábbi szövegemlékeink keletkezési idejéről és az Ómagyar Mária-siralom kyniuhhad kifejezésének új értelmezéséről. In: Erdélyi Múzeum, 77. évf. 2015. 3. szám, 117–134. o.

Ismertetők:

Ómagyar Mária-siralom: Magyar Virtuális Enciklopédia, MTA Filozófiai Kutatóintézet

Ómagyar Mária-siralom: Magyar Katolikus Lexikon

Leuveni Kódex: Magyar Virtuális Enciklopédia, MTA Filozófiai Kutatóintézet

 

Gyulafehérvári kódex – Gyulafehérvári sorok (14. század első harmada)

Ismertető és kép

Gyulafehérvári Sorok: Magyar Virtuális Enciklopédia, MTA Filozófiai Kutatóintézet;

Gyulafehérvári Sorok: Magyar Katolikus Lexikon;

Gyulafehérvári kódex: Magyar Katolikus Lexikon

 

Königsbergi töredék és szalagjai (14. század közepe, második fele) – A nyelvemlék őrzőkódexe

 • ZOLNAI Gyula: Legrégibb verses maradványunk. A Königsbergi Töredék. [Szemelvény]. In: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig, Budapest, MTA, 1894. Utánnyomás: Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1970., 73–77. o.

 • KALMÁR Elek és NÉGYESY László: A Königsbergi Töredék. In: Nyelvtudományi Közlemények, 25, (1895), 351–355. o.

 • NAGY Gyula: A Königsbergi Töredék újabban felfedezett részei. In: Akadémiai Értesítő, 5. (1895), 22–31. o.

 • SZILÁDY Áron: „A Königsbergi Töredék”. In: Akadémiai Értesítő 6. (1895), 561–580. o.

 • ZOLNAI Gyula: A Königsbergi Töredék szalagjai. In: Magyar Nyelvőr, 24. (1895), 111–124. o.

 • KÖVESKUTI Jenő: A Königsbergi Töredék mint karácsonyi ének. In: Magyar Nyelvőr, 37. (1908), 456–458. o.; 38. (1909), 93. o.

 • HEINLEIN István: A Königsbergi Töredék felfedezéséhez. In: Akadémiai Értesítő, 1911, 456–463. o.

 • SZILY Kálmán: A Königsbergi Töredék fölfödözéséhez. In: Magyar Nyelv, 7. (1911), 376–377. o.

 • HORVÁTH Cyrill: Középkori magyar verseink In: Régi Magyar Költők Tára, I, szerk.: Budapest, MTA Kiadó-hivatala, 1921, 58–75. o.

 • Régi Magyar Költők Tára I., szerk.: HORVÁTH Cyrill, Budapest, MTA Kiadó-hivatala, 1921. 58–75. o.

 • HORVÁTH Cyrill: A Königsbergi Töredék. In: Magyar Nyelv, 21. (1925), 284. o.

 • HORVÁTH János: A középkori magyar vers ritmusa, Berlin, 1928, 140–141. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: Falu és társai meg a latotuot. In: Magyar Nyelv, 24. (1928), 28–34. o.

 • CSÁSZÁR Elemér: A középkori magyar vers ritmusa, Budapest, [S.n.], 1929.

 • VARGYAS Lajos: A középkori magyar vers: Königsbergi Töredék. In: Uő: A magyar vers ritmusa, Budapest, Akadémiai, 1952. 92-135. o.

 • Ó-magyar olvasókönyv. Összeállította: JAKUBOVICH Emil – PAIS Dezső, Pécs, Danubia, 1929. 173–192. o. Reprint kiadásai: Budapest, [s. n.], 1971. Budapest, Holnap Kiadó, 1995.

 • HORVÁTH János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig, Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1931, 1944. (Magyar Szemle könyvei, 4.), 92. o. Budapest, Akadémiai, 1988. (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata)

 • HORVÁTH Cyrill: A Königsbergi Töredék. In: Magyar Nyelv, 30. (1934), 136–150. o.

 • JACOBI LÁNYI Ernő: A Königsbergi Töredék. In: Magyar Nyelv, 32. (1936), 302–311. o.

 • HORVÁTH János: A magyar vers, Budapest, MTA, 1948, 55. o.

 • KNIEZSA István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig, Budapest, Akadémiai, 1952. (Nyelvészeti tanulmányok 2.), 85–88. o.

 • B. LŐRINCZY Éva: A Königsbergi Töredék és Szalagjai mint nyelvi emlék, Budapest, Akadémiai, 1953, (Nyelvészeti tanulmányok 3.)

 • B. LŐRINCZY Éva: A Königsbergi Töredék. In: Magyar Nyelv, 54. (1958), 111–112. o.

 • DÉCSY Gyula: Ural-Altaische Jahrbücher, 1959. 53–61. o.

 • SZABÓ Dénes: A magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1959, 32–33. o..

 • BÁRCZI Géza: A magyar nyelv életrajza, Budapest, Gondolat, 1963, 1966, 1975. 89–90. o. Budapest, Custos, 1996.

 • MOLNÁR József–SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1975, 1976, 1977, 1980, 51–56. o.;

 • BENKŐ Loránd: A legkorábbi magyar szövegemlék-csoport: Bevezető. Általános észrevételek (I.); Olvasatok – Értelmezések (II.); A hangállapot. A mássalhangzó-olvasatok. (III.); A magánhangzó-olvasatok. (IV.) In: Magyar Nyelv, 73. (1977), 130–146., 288–302. o. és 64. (1978), 13–27., 144–163. o.

 • BENKŐ Loránd: Az Árpád kor magyar nyelvű szövegemlékei, Budapest, Akadémiai, 1980. 49–52 o.

 • VIZKELETY András: A Königsbergi Töredék új lelőhelye. In: Magyar Könyvszemle, 100. (1984), 330–334. o.

 • LÁZS Sándor: Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. [Recenzió] In: Irodalomtörténeti Közlemények, 88. (1984), 109–115: 111–114. o.

 • Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, [szerk.: VIZKELETY András], Budapest, [OSZK], 1985. 55. szám.

 • SIMON Györgyi: Szemelvények a magyar nyelvemlékekből, Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. 13–14. o.

 • Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor, főszerk.: TARNAI Andor, szerk.: MADAS Edit, Budapest, Tankönyvkiadó, 1992. 328. o.

 • DÖMÖTÖR Adrienne: Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései ómagyarban és a középmagyar kor elején. In: Magyar Nyelv, 2002. március, 56–77. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: A Königsbergi Töredék vizsgálatához. In: Magyar Nyelvjárások, 41/2003. 4, 433–440. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: A legkorábbi magyar szövegemlékek: Olvasat, értelmezés, magyarázatok, frazeológia, Debrecen, Debreceni Egyetem, 2005. 119–137. o.

 • KOROMPAY Klára: A középkori magyar nyelv évszázadai. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 33–49. o.

 • KOROMPAY Klára: Die Jahrhunderte der mittelalterlichen ungArischen Sprache (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 50–51. o.

 • TÓTH Péter: A Königsbergi Töredék és Szalagjai újabb vizsgálata. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 97–118. o.

 • TÓTH Péter: Erneute Untersuchung des Königsberger Fragments und seiner Streifen (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 119–121. o.

 • SZENTGYÖRGYI Rudolf: Hogyan szólának? Az első magyar vers(töredék). In: Magyar Nyelv 105. évf. 4. sz. (2009. december), 411–431. o.

 • HOLLER László: „Ki miatt ördögök szörnyülének és csodálkodván úgy szólának”. Kronológia és szövegrekonstrukció: a 120 éve felfedezett Königsbergi Szalagok alapkérdéseiről. In: Nyelvtudományi Közlemények 109. évf. 2013. 267–336. o.

 • HOLLER László: Legkorábbi szövegemlékeink keletkezési idejéről és az Ómagyar Mária-siralom kyniuhhad kifejezésének új értelmezéséről. In: Erdélyi Múzeum, 77. évf. 2015. 3. szám, 117–134. o.

 

A Königsbergi töredék és szalagjai őrzőkódexe (13–14. század fordulója)

 • E. J. H STEFFENHAGEN: Ein altungarisches Bruchstück eines Tractates über die hl. Jungfrau. In: Altpreussische Monatsschrift 1. (1864), 750–751. o.

 • Paul SCHWENKE leírása 1894-ből: SZILY Kálmán: A Königsbergi Töredékről, Akadémiai Értesítő, 5. (1894), 400–402. o.

 • Julius ZACHER leírása 1863-ból: HEINLEIN István: A königsbergi töredék felfedezéséhez. In: Akadémiai Értesítő, 22. (1911), 460–463. o.

 • JAKUBOVICH Emil leírása 1929-ből: Ó-magyar olvasókönyv. Összeállította: JAKUBOVICH Emil – PAIS Dezső, Pécs, Danubia, 1929. Reprint kiadásai: Budapest, [s. n.], 1971. Budapest, Holnap Kiadó, 1995, 174-175. o.

 • Jakubovich részletesebb leírása a fényképekkel kéziratos hagyatékában: MTAK Kézirattár: Ms 4020/323.

 

Ismertető és kép

Königsbergi töredék: Wikipédia

Részlet: a Königsbergi töredék összefüggő szakaszának képe: Wikipédia

NYELVEMLÉKKÓDEXEK – BETŰRENDBEN
 

Apor-kódex (15. század vége–16. század eleje)

 

Bécsi kódex (15. század középső harmada)

 • BÉKESI Emil: Adalékok a legrégibb magyar szentírás korának meghatározásához. In: Magyar Sion, 1880, 3–14, 200–209. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: Legrégibb bibliafordítóinkról. In: Magyar Nyelv, 13. (1917), 35–44, 71–83. o.

 • TIMÁR Kálmán: Prémontrei kódexek. Huszita vagy prémontrei biblia? Kalocsa, 1924.

 • TIMÁR Kálmán: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. In: Irodalomtörténeti Közlemények, XXXV.(1925.), 3-4. füzet, 241-248. o.

 • KNIEZSA István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig, Budapest, Akadémiai, 1952. 144–186. o.

 • KLANICZAY Tibor: A Huszita biblia; A Huszita biblia öröksége. In: A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk.: KLANICZAY Tibor, Budapest, Akadémiai, 1964., 121–123., 123–124. o. (A magyar irodalom története, 1.)

 • KÁROLY Sándor: A Bécsi Kódex nyelvtana szótárszerű feldolgozásban, Budapest, Akadémiai, 1965.

 • MOLNÁR József–SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1975, 1976, 1977, 1980, 74–77. o.

 • Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, [szerk.: VIZKELETY András], Budapest, [OSZK], 1985. 159. szám (MADAS Edit).

 • SZABÓ Flóris: Huszita-e a Huszita Biblia? In: Irodalomtörténeti Közlemények, 93. (1989), 118–126. o.

 • HADROVICS László: A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága, Budapest, (Nyelvtudományi Értekezések, 138.), 1994.

 • MADAS Edit: Középkori bibliafordításainkról. In: Iskolakultúra, 8. (1998), 48–54. o.

 • H. BOTTYÁNFY Éva: A mozgást kifejező igék szinonimikája korai bibliafordításainkban. In: Magyar Nyelv, 2003. szeptember, 375–380. o.

 • MADAS Edit: Bécsi Kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon I. Aachen-Bylica. Középkor, kora újkor, Budapest, Balassi, 2003. 320–321. o.

 • MADAS Edit: Huszita Biblia. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor. IV.: Halételek – Jordán, Budapest, Balassi, 2005, 246–247. o.

 • Biblia Sacra Hungarica: A könyv, „mely örök életet ád”, Kiállítási katalógus, 2008. november 21–2009. március 29., Országos Széchényi Könyvtár, szerk.: HELTAI János, GÁBORJÁNI SZABÓ Botond, Budapest, 2008. 120–121. o.

 • KOROMPAY Klára: A középkori magyar nyelv évszázadai. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 33–49. o.

 • KOROMPAY Klára: Die Jahrhunderte der mittelalterlichen ungArischen Sprache (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 50–51. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Eredeti kötésben fennmaradt nyelvemlékeink. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 173–196. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Ungarische Sprachdenkmäler in historischen Einbänden (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 197–198. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 

Birk-kódex (1474. október 1.)

 • GERA Ildikó: A Birk-kódex hangjelölése. In: Magyar Nyelv, 1999. december, 433-452. o.
 • JAKAB László, KISS Antal: A Birk-kódex ábécérendes adattára, Debrecen, KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 1983.

 • MADAS Edit: Birk-kódex. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon I., Budapest, Akadémiai, 1994, 232. o.

 • M NAGY Ilona: A magyar kolostori irodalom koordinált szópárjainak hátteréhez. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 169–183. o.

 • MADAS Edit: Birk-kódex. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon I. Főszerk.: KÖSZEGHY Péter, Budapest, Balassi, 2003. 381. o.

 • LÁZS Sándor: Szent Ágoston regulájának 15. századi magyar fordítója. Váci Pál munkássága a 15. századi domonkos rendi reformban. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 109. (2005), 188−205. o.

 • LÁZS Sándor: A Birk-kódex keletkezése. Alkotói szándékok és módszerek a 15. századi domonkos reformban. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 110. (2006), 337−56. o.

 • MADAS Edit: Birk-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon I. Aachen-Bylica. Középkor, kora újkor, Budapest, Balassi, 2003. 381. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • LÁZS Sándor: A Nyulak szigeti domonkos apácák olvasmányainak korszerűsége. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 123–139. o.

 • LÁZS Sándor: Die Modernität der Lektüre der Dominikanerinnen auf der Haseninsel (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 140–141. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 

Bod-kódex (16. század első fele)

 

Cornides-kódex (1514–1519)

 

Czech-kódex (1513)

 

Debreceni kódex (1519)

 

Domonkos-kódex (1517)

 • KATONA Lajos: Az Ehrenfeld és Domonkos Codex forrásai. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 13. (1903), 59–75. o.

 • KATONA Lajos: Újabb adalékok codexeink forrásaihoz. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 16. (1906), 105–20. o.

 • VARGHA Damján: Speculum humanae salvationis és a magyar codexirodalom. In: Akadémiai Értesítő, 13. (1912), 8–9, 429–449. o.

 • VARGHA Damján: Ráskai Lea írása a három lándzsáról. In: Élet, 8. (1916), 396–9. o.

 • HOLIK Flóris: Adalékok codexeink forrásaihoz. II. A Domonkos-codex forrásaihoz. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 32. (1922), 121–130. o.

 • TIMÁR Kálmán: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 35.(1925.), 3-4. füzet, 241-248. o.

 • RÖSSLER Mária: Magyar domonkos-rendi példák és legendák, Kassa, 1927.

 • KNIEZSA István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig, Budapest, Akadémiai, 1952.

 • HORVÁTH János: Az irodalmi műveltség megoszlása, Budapest, Akadémiai, 1988.

 • MADAS Edit: Domonkos-kódex. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon I., Budapest, Akadémiai, 1994. 459. o.

 • M. NAGY Ilona: Változatosság és kéttagúság kapcsolata a kódexirodalomban. In: Magyar Nyelvjárások, 41. (2003), 445–451. o. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 185–193. o.

 • HAADER Lea: A Nyulak szigeti scriptorium mint műhely. In: Magyar Nyelvőr, 128. (2004), 196–205. o.

 • MADAS Edit: Domonkos-kódex. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon II. Főszerk.: KÖSZEGHY Péter, Budapest, Balassi, 2004. 226-227. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • LÁZS Sándor: A Nyulak szigeti domonkos apácák olvasmányainak korszerűsége. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 123–139. o.

 • LÁZS Sándor: Die Modernität der Lektüre der Dominikanerinnen auf der Haseninsel (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 140–141. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 

Döbrentei-kódex (1508)

 • BOROS Alán: Zsoltárfordítás a kódexek korában, Budapest, 1903.

 • A Döbrenei Codex evangéliumai és a Müncheni Codex. In: Magyar Nyelv, 9. (1913), 433–439. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: A Döbrentei-kódex zsoltárai és az Apor-kódex. In: Magyar Nyelvőr, 43. (1914), 65–70. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: A Döbrentei codex és az Apor codex második keze. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 25.(1915), 40–49. o.

 • MÉSZÖLY Gedeon: Legrégibb bibliafordítóinkról. In: Magyar Nyelv, 1917.

 • GÁBRIEL Asztrik: Breviárium-típusú kódexek. In: Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800 éves jubileumára, Gödöllő, [S. n.], 1934.

 • HORVÁTH Károly: Széljegyzetek az Apor- és a Döbrentei-kódexhez. In: Emlékkönyv Melich János 70. születésnapjára. Írták tisztelői, barátai, tanítványai, Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1942., 168-176. o.

 • Döbrentei-kódex. In: Iván HORVÁTH, Gabriella H. HUBERT, Zsuzsa FONT, János HERNER, Etelka SZŐNYI, István VADAI, György GÁL, Tamás RUTTNER: Répertoire de la poésie hongroise ancienne, I–II, Paris, Le Nouvel Objet, 1992.

 • MADAS Edit: Döbrentei-kódex. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon I., Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 463. o.

 • HADROVICS László: A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága, Budapest, 1994. (Nyelvtudományi Értekezések, 138.)

 • DÖMÖTÖR Adrienne: Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései ómagyarban és a középmagyar kor elején. In: Magyar Nyelv, 2002. március, 56–77. o.

 • H. BOTTYÁNFY Éva: A mozgást kifejező igék szinonimikája korai bibliafordításainkban. In: Magyar Nyelv, 2003. szeptember, 375–380. o.

 • M NAGY Ilona: Latin bibliai szinonimavariációk magyar recepciója (örül, vigad; örül, örvend). In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 149–168. o.

 • M NAGY Ilona: A magyar kolostori irodalom koordinált szópárjainak hátteréhez. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 169–183. o.

 • MADAS Edit: Döbrentei-kódex. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon II. Főszerk.: KÖSZEGHY Péter, Budapest, Balassi, 2004. 243. o.

 • KOROMPAY Klára: A középkori magyar nyelv évszázadai. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 33–49. o.

 • KOROMPAY Klára: Die Jahrhunderte der mittelalterlichen ungarischen Sprache (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 50–51. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 

Érdy-kódex (1526 körül)

 

Érsekújvári kódex (1529–1531)

 

Festetics-kódex (1492–1494)

 

Gömöry-kódex (1516)

 • BÁRDOS GY. József: Szent Brigitta tizenöt imádsága codexeinkben, Budapest, 1903.

 • MELEGDI [MELICH] János: A GömöryC. egyik írója. In: Magyar Nyelv, 1915. 11., 119–120. o.

 • TIMÁR Kálmán: Domonkos-rendi magyar kódexek. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 40. (1930), 3. szám, 265–275. o., 4. szám, 397–409. o., 412. o.

 • O. NAGY Gábor: A misztika kódexirodalmunkban, Debrecen, Debreceni Református Kollégium Tanárképző, 1937.

 • F. X. HAIMERL: Mittelalterliche Frömmigkeit im Spiegel der Gebetbuchliteratur Süddeutschlands, München, 1952.

 • SZABÓ Flóris: A hóráskönyvek hatása kódexirodalmunkra. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 71. (1967), 163–167. o.

 • Gömöry-kódex. In: Iván HORVÁTH, Gabriella H. HUBERT, Zsuzsa FONT, János HERNER, Etelka SZŐNYI, István VADAI, György GÁL, Tamás RUTTNER: Répertoire de la poésie hongroise ancienne, I–II, Paris, Le Nouvel Objet, 1992.

 • MADAS Edit: Gömöry-kódex. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon I., Budapest, Akadémiai, 1994, 640. o.

 • HAADER Lea: Hány kéz írta a Gömöry-kódexet? In: Emlékkönyv B. Lőrinczy Éva hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Bánki Judit, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1996/1997, 45–51. o.

 • PAPP Zsuzsánna: A kódex leírása; A kódex másolói; A kódex másolóinak írása és hangjelölése. In: Gömöry-kódex 1516. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet, (Régi magyar kódexek 26. szám), 2001, 8–18., 98–102., 103–129. o.

 • HAADER Lea: A kódex története; A kódex tartalma; A kódex szövegegységei táblázatosan latin megfelelőkkel és párhuzamos helyekkel;Megjegyzések a kódex egyes szövegegységeihez. In: Gömöry-kódex 1516. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet, (Régi magyar kódexek 26. szám), 2001, 18–24., 24–37., 38–58., 59–98. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: Gondolatok a Gömöry-kódex újabb kiadása kapcsán. In: Magyar Nyelv, 2007. június, 149–163. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: Gondolatok a Gömöry-kódex újabb kiadása kapcsán. In: Magyar Nyelv, 2007. szeptember, 270–282. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • LÁZS Sándor: A Nyulak szigeti domonkos apácák olvasmányainak korszerűsége. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 123–139. o.

 • LÁZS Sándor: Die Modernität der Lektüre der Dominikanerinnen auf der Haseninsel (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 140–141. o.

 • WEHLI Tünde: Az Érsekújvári-kódex illusztrációi: Könyvfestés a margitszigeti dominikánák kolostorában 1530 körül. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 159–170. o.

 • WEHLI Tünde: Die Illustrationen des Neuhäusler Kodex’ (Érsekújvári Kodex) – Buchmalerei im Dominikanerinnenkloster auf der Margareteninsel um 1530 (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 171–172. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 

Guary-kódex (1508 előtt)

 

Gyöngyösi kódex (16. század eleje) – Néhai való jó Mátyás király (1490 után)

Szent László-ének

Néhai való jó Mátyás király

 • GERÉZDI Rabán: Néhai való jó Mátyás király. In: A magyar világi líra kezdetei, Budapest, Akadémiai, (Irodalomtörténeti könyvtár), 1962. 193—212. o.

 

Horvát-kódex (1522)

 • SZILÁDY Áron: Temesvári Pelbárt élete és munkái, Budapest, 1880.

 • NYILASI Rajmund: Codexeink Mária-legendái, Budapest, 1902.

 • TIMÁR Kálmán: Adalékok kódexeink forrásaihoz. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 36. (1926), 3. füzet, 169–184. o.

 • Horvát-kódex. In: Iván HORVÁTH, Gabriella H. HUBERT, Zsuzsa FONT, János HERNER, Etelka SZŐNYI, István VADAI, György GÁL, Tamás RUTTNER: Répertoire de la poésie hongroise ancienne, I–II, Paris, Le Nouvel Objet, 1992.

 • MADAS Edit: Horvát-kódex. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon II., Budapest, Akadémiai, 1994. 829. o.

 • M NAGY Ilona: A magyar kolostori irodalom koordinált szópárjainak hátteréhez. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 169–183. o.

 • M. NAGY Ilona: Változatosság és kéttagúság kapcsolata a kódexirodalomban. In: Magyar Nyelvjárások, 41. (2003), 445–451. o. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 185–193. o.

 • MADAS Edit: Horvát-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IV. Középkor és kora újkor: Halételek – Jordán, Budapest, Balassi Kiadó, 2005, 178–179. o.

 • MADAS Edit, VICZIÁN János: Temesvári Pelbárt. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon, 13., Budapest, Szent István Társulat, 2008. 932–933. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Eredeti kötésben fennmaradt nyelvemlékeink. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 173–196. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Ungarische Sprachdenkmäler in historischen Einbänden (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 197–198. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 • MADAS Edit: Temesvári Pelbárt. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor, kora újkor: Széchényi-Teuton lovagrend, Budapest, Balassi Kiadó, 2011. 431–432. o.

 • BOROS Katalin: Mária-elnevezések a Horvát-kódexben. In. Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban. Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. Szerk. Gábor Csilla [et al.], Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, 2013. (A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus kiadványai), 15–28.

 

Jordánszky-kódex (1516, 1519)

 • VOLF György: Bátori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből VII. kötet. X. sz., Budapest, 1879.

 • VEINSTEIN-HEVESS Kornél: A Jordánszky és Érdy codex. In: Magyar Nyelvőr, 23. (1894), 6. közl., 24. (1895), 569–571. o.

 • SUHAJDA Lajos: Az Érdy- és Jordánszky-kódex kétbetűs magánhangzói. In: Nyelvtudományi Közlemények, 31. (1901), 85–108., 202–224. o.

 • KATONA Lajos: Az Érdy-kódex egy helyéhez. In: Magyar Nyelv, 4. (1908), 465−466. o.

 • TIMÁR Kálmán: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. In: Irodalomtörténeti Közlemények, XXXV.(1925.), 3-4. füzet, 241-248. o.

 • BERKOVITS Ilona: A kódexfestészet emlékei a Főszékesegyházi Könyvtárban. In: Esztergom műemlékei, I, összeáll. GENTHON István, Budapest, 1948, 308−310. o. (Magyarország műemléki topográfiája, I.)

 • KÁROLY Sándor: A Jordánszky-kódex viszonya más bibliafordításokhoz. In: Nyelvtudományi Közlemények, 57−58. (1955−1956), 260−268. o.

 • MEZEY László: A „Báthory-biblia” körül. In: Az MTA I. Osztályának Közleményei, 8. (1956), 191−221. o.

 • DEMJÁN Adalbert: A latin és görög igenevek fordításáról régi bibliai szövegeinkben. In: Magyar Nyelvjárások, 41. (2003), 83-92. o. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 89–101. o.

 • M. NAGY Ilona: A Jordánszky-kódex fordítástechnikai sajátságai. In: Magyar Nyelv, 77. (1981), 41−48. o. Uő: Jordánszky-kódex fordítástechnikai sajátságairól. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 103–114. o.

 • M. Nagy Ilona: A Jordánszky-kódex.  Helikon Kiadó, Budapest, 1984. 1. darab: színes fakszimile. Gondozta Szántó Tibot. 2. darab: a kódex szövegének olvasata. Gondozta Lázs Sándor.  240 1. - F 2 melléklet. In: Magyar Nyelv, LXXXIII (1987), 117–119. o.

 • M. NAGY Ilona: A magyar kolostori irodalom koordinált szópárjainak hátteréhez. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 169–183. o.

 • DIENES Erzsébet: A Jordánszky-kódex eredetéről (Az Érdy- és a Jordánszky-kódex kapcsolatáról). In: Magyar Nyelv, 77. (1981), 315−319. o., 78. (1982), 440−453. o. Uő: Az Érdy Kódex és a Jordánszky Kódex kéziratai összehasonlításának tanulságaiból. In: Emlékezés Mészöly Gedeonra, írta: BENKŐ Loránd et al., Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1981. 61–65. o. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai.)

 • LÁZS Sándor: Utószó és szómagyarázatok a Jordánszky-kódex olvasatához. In: A Jordánszky-kódex. Magyar nyelvű bibliafordítás a XVI. század elejéről: 1516–1519, szöveggondozás, olvasat: LÁZS Sándor, Budapest, Helikon, 1984.

 • CSAPODI Csaba: A Jordánszky-kódex. [Kísérőtanulmány a hasonmás kötet mellékleteként. ] In: A Jordánszky-kódex. Magyar nyelvű bibliafordítás a XVI. század elejéről: 1516–1519, szöveggondozás, olvasat: LÁZS Sándor, Budapest, Helikon, 1984. 3. kötet

 • ÁCS Pál−ROZSONDAI Marianne: A Jordánszky-kódex. In: Pannonia regia. Művészet a Dunántúlon 1000–1541. Magyar Nemzeti Galéria, 1994. október – 1995. február. In: Kunst und Architektur in Pannonien 1000–1541. Ungarische Nationalgalerie, Oktober 1994 – Februar 1995, szerk.: MIKÓ Árpád, TAKÁCS Imre, Budapest, [MNG], 1994. kat. sz. IX–16. (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai)

 • ÁCS Pál: A Jordánszky-kódex. In: Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2002. november 28. – 2003. február 16., szerk., a kiállítást rend.: MIKÓ Árpád, Budapest, MNG, Pannon GSM, 2002. kat. sz. 225. (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai)

 • DÖMÖTÖR Adrienne: Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései ómagyarban és a középmagyar kor elején. In: Magyar Nyelv, 2002. március, 56–77. o.

 • M NAGY Ilona: A magyar kolostori irodalom koordinált szópárjainak hátteréhez. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 169–183. o.

 • BAKONYI Dóra – LUDÁNYI Brigitta: Az Érdy-kódex feltételezett két kezének és a Jordánszky-kódexnek összehasonlító vizsgálata a sorvégi elválasztás alapján. In: Plaustrum seculi II. Az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén 2004 áprilisában rendezett konferencia szerkesztett anyaga. A kutatást irányította és a kötetet szerk.: BÁRCZI Ildikó.

 • MADAS Edit: Jordánszky-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon V. Középkor és kora újkor: Jordánszky-kódex – kolostorépítészet, Budapest, Balassi, 2006, 7. o.

 • Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon, 16–17. század. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2008. március 28. – 2008. július 27., szerk.: MIKÓ Árpád és VERŐ Mária, Budapest, MNG, 2008., kat. sz. III–5.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • WEHLI Tünde: Az Érsekújvári-kódex illusztrációi: Könyvfestés a margitszigeti dominikánák kolostorában 1530 körül. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 159–170. o.

 • WEHLI Tünde: Die Illustrationen des Neuhäusler Kodex’ (Érsekújvári Kodex) – Buchmalerei im Dominikanerinnenkloster auf der Margareteninsel um 1530 (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 171–172. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Eredeti kötésben fennmaradt nyelvemlékeink. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 173–196. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Ungarische Sprachdenkmäler in historischen Einbänden (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 197–198. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

Ismertető és képek:

 

Jordánszky-kódex töredéke (1519)

 

Jókai-kódex (1440 körül)

 

Kazinczy-kódex (1526 és 1541 között)

 

Keszthelyi kódex (1522)

 • KARDOS J. CZELESZTIN: A Keszthelyi Kodex alaktana és mondattana, Esztergom, Laiszky Ny., 1896.

 • BOROS Alán: Zsoltárfordítás a kódexek korában, Budapest, 1903.

 • KOVÁCSY Jenő: A Kulcsár- és a Keszthelyi-kódex szótana. Nyelvtörténeti tanulmány, Brassó, Herz Ny., 1912.

 • GÁBRIEL Asztrik: Breviárium-típusú kódexek. Függelékül a Lányi-kódex latin szövege. In: Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800 éves jubileumára, Budapest, s. n., 1934. (Különlenyomatként is megjelent.)

 • TIMÁR Kálmán: Dunántúli magyar kódexek sorsa, Pécs, 1936. (Pannónia Könyvtár, 29.)

 • SZABÓ Flóris: A hóráskönyvek hatása kódexirodalmunkra. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 71. (1967), 163–167. o.

 • Keszthelyi-kódex. In: Iván HORVÁTH, Gabriella H. HUBERT, Zsuzsa FONT, János HERNER, Etelka SZŐNYI, István VADAI, György GÁL, Tamás RUTTNER: Répertoire de la poésie hongroise ancienne, I–II, Paris, Le Nouvel Objet, 1992.

 • MADAS Edit: Keszthelyi kódex. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon II., Budapest, Akadémiai, 1994, 1028. o.

 • Bevezetés. In: Kulcsár-kódex 1539. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata. Közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta: HAADER Lea, PAPP Zsuzsanna, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, 1999. (Régi Magyar Kódexek 23.)

 • DÖMÖTÖR Adrienne: Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései ómagyarban és a középmagyar kor elején. In: Magyar Nyelv, 2002. március, 56–77. o.

 • H. BOTTYÁNFY Éva: A mozgást kifejező igék szinonimikája korai bibliafordításainkban. In: Magyar Nyelv, 2003. szeptember, 375–380. o.

 • M NAGY Ilona: Latin bibliai szinonimavariációk magyar recepciója (örül, vigad; örül, örvend). In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 149–168. o.

 • M NAGY Ilona: A magyar kolostori irodalom koordinált szópárjainak hátteréhez. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 169–183. o.

 • MADAS Edit: Keszthelyi Kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.):Magyar Művelődéstörténeti Lexikon V: Középkor és kora újkor: Jordánszky-kódex – kolostorépítészet, Budapest, Balassi, 2006, 378. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 

Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról (1521)

 

Krisztina-legenda (16. század eleje)

 • MADAS Edit: Krisztina-legenda. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor. VI. Kolostorhálózat – Lestyán, Budapest, Balassi Kiadó, 2006. 318–320. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 

Kriza-kódex (1532)

 • BÁRDOS GY. József: Szent Brigitta tizenöt imádsága codexeinkben, Budapest, 1903.

 • TIMÁR Kálmán: Domonkos-rendi magyar kódexek. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 40. (1930), 265–268. o.

 • MADAS Edit: Kriza-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor. VI. Kolostorhálózat – Lestyán, Budapest, Balassi Kiadó, 2006. 320. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • WEHLI Tünde: Az Érsekújvári-kódex illusztrációi: Könyvfestés a margitszigeti dominikánák kolostorában 1530 körül. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 159–170. o.

 • WEHLI Tünde: Die Illustrationen des Neuhäusler Kodex’ (Érsekújvári Kodex) – Buchmalerei im Dominikanerinnenkloster auf der Margareteninsel um 1530 (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 171–172. o.

 

Kulcsár-kódex (1539)

 • KOVÁCSY Jenő: A Kulcsár- és a Keszthelyi-kódex szótana. Nyelvtörténeti tanulmány, Brassó, Herz Ny., 1912.

 • MADAS Edit: Kulcsár-kódex. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon II., Budapest, Akadémiai, 1994, 1161. o.

 • HAADER Lea, PAPP Zsuzsanna: Bevezetés; A kódex leírása; A kódex története; A kódex tartalma és összefüggése egyéb magyar kódexekkel; A kódex párhuzamos helyei más magyar kódexekben; A kódex hangjelölése; A kódex nyelvjárása. In: „Kulcsár-kódex: 1539. Közzéteszi: HAADER Lea és PAPP Zsuzsanna, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, (Régi Magyar Kódexek, 23.), 1999., 7–50. o.

 • MADAS Edit: Kulcsár-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor. VI. Kolostorhálózat – Lestyán, Budapest, Balassi Kiadó, 2006. 327. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 

Lányi-kódex (1519)

 • GÁBRIEL Asztrik: Breviárum-típusú kódexek Függelékül a Lányi-kódex latin szövege. In: Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800 éves jubileumára, Gödöllő, s. n., 1934, 136–139, 158–176. o. (Különlenyomatként is megjelent.)

 • GÁBRIEL Asztrik: A premontrei kódexirodalom. In: Új Magyar Múzeum, Kassa, 1944, 129–147. o.

 • CSAPODI Csaba: A „Magyar Codexek” elnevezésű gyűjtemény (K 31–K 114), Budapest, 1973. 20–23. o. (bibliográfiával). (Az MTA Könyvtára Kézirattárának Katalógusai, 5.)

 • BÁLINT Sándor: Szeged reneszánszkori műveltsége, Budapest, Akadémiai, 1975, 58–63. o. (Humanizmus és reformáció, 5).

 • MADAS Edit: Lányi-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor. VI. k. Kolostorhálózat – Lestyán, Budapest, Balassi Kiadó, 2006. 397. o.

 • LÁZS Sándor: A Nyulak szigeti domonkos apácák olvasmányainak korszerűsége. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 123–139. o.

 • LÁZS Sándor: Die Modernität der Lektüre der Dominikanerinnen auf der Haseninsel (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 140–141. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Eredeti kötésben fennmaradt nyelvemlékeink. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 173–196. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Ungarische Sprachdenkmäler in historischen Einbänden (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 197–198. o.

 

Lázár Zelma-kódex (16. század eleje)

 • HORVÁTH Cyrill: Codexirodalmunk példái s a példák könyve. In: Bajai Főgimnáziumi Értesítő, 1892.

 • KATONA Lajos: Temesvári Pelbárt példái, 1902.

 • VARGHA Damján: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum, 1923.

 • TIMÁR Kálmán: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. In: Irodalomtörténeti Közlemények, XXXV.(1925.), 3-4. füzet, 241-248. o.

 • VARGHA Damján: Szent Ferenc és fiai a magyar kódexirodalomban. In: Szent Ferenc nyomdokain, 1926.

 • TIMÁR Kálmán: Magyar kódexcsaládok. In: Irodalomtörténeti Közlemények 37. (1927), 60–67. o., 210–224. o.

 • MADAS Edit, VICZIÁN János: Temesvári Pelbárt. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon, 13., Budapest, Szent István Társulat, 2008. 932–933. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Eredeti kötésben fennmaradt nyelvemlékeink. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 173–196. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Ungarische Sprachdenkmäler in historischen Einbänden (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 197–198. o.

 • MADAS Edit: Lázár Zelma-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor. VI. k. Kolostorhálózat – Lestyán, Budapest, Balassi Kiadó, 2006. 465–466. o.

 • MADAS Edit: Temesvári Pelbárt. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor, kora újkor. XI. k. Széchényi-Teuton lovagrend, Budapest, Balassi Kiadó, 2011. 431–432. o.

 

Lobkowicz-kódex (1514)

 

Margit-legenda (1510)

 

Ismertető és kép:

 

Müncheni kódex (1466)

 • Müncheni Codex, közzéteszi: VOLF György, Budapest, (Nyelvemléktár 1.), 1874. 193–381. o.

 • A Döbrentei Codex evangéliumai és a Müncheni Codex. In: Magyar Nyelv, 9. (1913), 433–439. o.

 • KLANICZAY Tibor: A Huszita biblia; A Huszita biblia öröksége. In: A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk.: KLANICZAY Tibor, Budapest, Akadémiai, 1964., 121–123., 123–124. o. (A magyar irodalom története, 1.)

 • PENAVIN Olga: Ádám István T. Szabó: Der münchner Kodex IV. In. Hungarológiai Közlemények, 11. évf. 41. sz. (1979. december), 109–116. o.

 • Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, [szerk. VIZKELETY András], Bp., [OSZK], 1985. 160. szám, (MADAS Edit)

 • Der Münchener Kodex, IV, Wortschatz mit vollständigem Wort- und Formenverzeichnis, hg. v. Ádám T. SZABÓ, Wiesbaden, 1977.

 • SZABÓ T. Ádám: Der Münchener Kodex (1466) als ungarisches Sprachdenkmal. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nomi-natae. Sectio linguistica 17 (1986), 3–36. o.

 • NYÍRI Antal: A Müncheni Kódex teljes magyar-latin szótára kiadásának szükséges voltáról. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára, szerk.: HAJDÚ Mihály, KISS Jenő, Budapest, ELTE, 1991. 481–483. o.

 • A Müncheni Kódex magyar-latin szótára, kiad.: NYÍRI Antal, Budapest, Akadémiai, 1993.

 • NYÁRY Zsigmond: A Miatyánk szövegváltozatairól. In: Magyar Nyelv, 1999. szeptember, 312–318. o.

 • DÖMÖTÖR Adrienne: Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései ómagyarban és a középmagyar kor elején. In: Magyar Nyelv, 2002. március, 56–77. o.

 • DEMJÁN Adalbert: A latin és görög igenevek fordításáról régi bibliai szövegeinkben. In: Magyar Nyelvjárások, 41. (2003), 83-92. o. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 89–101. o.

 • H. BOTTYÁNFY Éva: A mozgást kifejező igék szinonimikája korai bibliafordításainkban. In: Magyar Nyelv, 2003. szeptember, 375–380. o.

 • MADAS Edit: Huszita Biblia. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor. IV.: Halételek – Jordán, Budapest, Balassi, 2005, 246–247. o.

 • Lioba TAFFERNER: Der „Münchener Kodex”. Sein Weg nach München und seine Entdeckung in der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek. In: Ungarn-Jahrbuch, Band 28, 2005–2007, München, 2007, 199–228. o.

 • Balázs KERTÉSZ: Der Münchener Kodex: Ein ungarisches Sprachdenkmal aus dem 15. Jahrhundert. In: München – Budapest, Ungarn – Bayern. Festschrift zum 850. Jubiläum der Stadt München, Hg. v. Gerhard SEEWANN, József KOVÁCS, München, 2008, 19–30, 310–318. o.

 • MADAS Edit: Müncheni Kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VIII. Középkor és kora újkor: Műhely – paleográfia, Budapest, Balassi, 2008. 15–16. o.

 • KOROMPAY Klára: A középkori magyar nyelv évszázadai. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 33–49. o.

 • KOROMPAY Klára: Die Jahrhunderte der mittelalterlichen ungarischen Sprache (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 50–51. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • VIZKELETY András: Irodalmak útban a pergamen felé. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 79–93. o.

 • VIZKELETY András: Literaturen im Entstehungsprozess (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 94–96. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Eredeti kötésben fennmaradt nyelvemlékeink. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 173–196. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Ungarische Sprachdenkmäler in historischen Einbänden (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 197–198. o.

 • HOLZBERGER, Richard: Die älteste erhaltene ungarische Evangelienübersetzung von 1466 digital zugänglich – Hussitenbibel mit Kalender. In. Osteuropaabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek. Blog, 22. Juli 2014.

 

Nádor-kódex (1508)

 

Nagyszombati kódex (1512, 1513)

 

Peer-kódex (16. század első negyede)

 • EPERJESI István: Apáti Ferenc és Cantilenája. In: Filológiai Közlöny, 14. (1968), 513–520. o.
 • MUNKÁCSI Bernát: Hosszú magánhangzók a Peer és Sándor codexekben. In: Magyar Nyelvőr, 9. (1880), 300., 345. o.

 • RÉVAI Miklós: Magyar Literatura, vagy is: A’ Magyar Deáki Történet. In: Tudományos Gyűjtemény, 1883, VII/2, 49–91. o.

 • KNIEZSA István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig, Budapest, Akadémiai, 1952.

 • DEME László: A Peer-kódex egy ismeretlen kezéről. In: Magyar Nyelv, 49. (1953), 168–169. o.

 • SZENDREI Janka: Die Te Deum-Melodie im Kodex Peer. In: Studia Musicologica 14. (1972), 169–201. o.

 • A Peer-kódex. [Részlet] In: MOLNÁR József–SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1975, 1976, 1977, 1980, 157–161. o.

 • SZENDREI Janka: A középkori magyar hangjegyírás. In: Magyar Zene, 1978. 2. 130–143. o.

 • SZENDREI Janka: A magyar középkor hangjegyes forrásai, Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 1981. (Műhelytanulmányok a Magyar Zenetörténethez, 1.)

 • Peer-kódex. In: Iván HORVÁTH, Gabriella H. HUBERT, Zsuzsa FONT, János HERNER, Etelka SZŐNYI, István VADAI, György GÁL, Tamás RUTTNER: Répertoire de la poésie hongroise ancienne, I–II, Paris, Le Nouvel Objet, 1992.

 • REMÉNYI Andrea: A Peer-kódex helyesírásáról. In: Magyar Nyelv, 92. (1996), 33–45. o.

 • KŐRÖS Kata: Szent Elek legendájának fordításai kódexirodalmunkban. In: Plaustrum seculi IV. Az ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén 2006. április 22-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga, szerk.: Bárczi Ildikó.

 • LÁZS Sándor, BOLONYAI Gábor: Antik varázslás elemei a Peer-kódex amulettszövegeiben. In: Vallástudományi Szemle, 4. (2008), 129–148. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • VIZKELETY András: Irodalmak útban a pergamen felé. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 79–93. o.

 • VIZKELETY András: Literaturen im Entstehungsprozess (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 94–96. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 • MADAS Edit: Peer-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IX. Középkor és kora újkor: Pálffy – rénes forint, Budapest, Balassi Kiadó, 2009. 107–108. o.

 

 

Apáti Ferenc cantilenája (1526 körül)

 

Szent László-ének

 

 

Vásárhelyi András Mária-éneke

 • KURCZ Ágnes: Vásárhelyi András Mária-éneke. In: A régi magyar vers, szerk. KOMLOVSZKI Tibor, Budapest, 1979, 23–32. o.
   
 • VARGHA Damján: Te Deum és Te Mariam fordítása kódexirodalmunkban, Budapest, 1913. (bővített különlenyomat a Békefi-Emlékkönyvből)
   
 • MADAS Edit: Vásárhelyi András éneke Szűz Máriához. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon (14.), Budapest, Szent István Társulat, 2009. 833. o.

 

 

Példák könyve (1510)

 

 

Piry-hártya – Máriabesnyői töredék (15–16. század fordulója)

 

 

Pozsonyi kódex (1520)

 • GÁBRIEL P. Gottfried: A Pozsonyi-codex fölfedezett eredeti kézirata. In: Magyar Nyelv, 11. (1915), 439–344. o.

 • GÁBRIEL Asztrik: A Pozsonyi kódex eredeti kézirata. In: Magyar Könyvszemle, 64. (1940), 333–344. o.

 • Pozsonyi-kódex. In: Iván HORVÁTH, Gabriella H. HUBERT, Zsuzsa FONT, János HERNER, Etelka SZŐNYI, István VADAI, György GÁL, Tamás RUTTNER: Répertoire de la poésie hongroise ancienne, I–II, Paris, Le Nouvel Objet, 1992.

 • LÁZS Sándor: A megkerült Pozsonyi Kódex és Szegedi Antifonale, valamint két elkallódott kézirat. In: Magyar Könyvszemle, 122. (2006), 146–161. o.

 • LÁZS Sándor: A Pozsonyi kódex írói és műveltségük. In: Századok, 143. (2009), 467–486. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • LÁZS Sándor: A Nyulak szigeti domonkos apácák olvasmányainak korszerűsége. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 123–139. o.

 • LÁZS Sándor: Die Modernität der Lektüre der Dominikanerinnen auf der Haseninsel (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 140–141. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Eredeti kötésben fennmaradt nyelvemlékeink. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 173–196. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Ungarische Sprachdenkmäler in historischen Einbänden (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 197–198. o.

 • MADAS Edit: Pozsonyi Kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IX. Középkor és kora újkor: Pálffy – rénes forint, Budapest, Balassi Kiadó, 2009. 269–270. o.

 

 

Sándor-kódex (16. század első negyede)

 

Simor-kódex (16. század eleje)

 • MADAS Edit: Simor-kódex. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon, Budapest, Szent István Társulat, 2007, 136. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 • MADAS Edit: Simor-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X. Középkor és kora újkor: Reneszánsz – Szeben nyomdászata, Budapest, Balassi, 2010. 312. o.

 

 

Székelyudvarhelyi kódex (1526–1528)

 • TIMÁR Kálmán: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. In: Irodalomtörténeti Közlemények, XXXV.(1925.), 3-4. füzet, 241-248. o.

 • WALDAPFEL Imre: A Székelyudvarhelyi kódex. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 50. (1940), 242–258. o., 356–367. o.

 • LŐKÖS István: Zrínyi eposzának horvát epikai előzményei, Debrecen, 1997, 40–97. o.

 • H. BOTTYÁNFY Éva: A mozgást kifejező igék szinonimikája korai bibliafordításainkban. In: Magyar Nyelv, 2003. szeptember, 375–380. o.

 • MADAS Edit: Székelyudvarhelyi kódex. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon 12., Budapest, Szent István Társulat, 2007. 727. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Eredeti kötésben fennmaradt nyelvemlékeink. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 173–196. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Ungarische Sprachdenkmäler in historischen Einbänden (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 197–198. o.

 • MADAS Edit: Székelyudvarhelyi Kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor, kora újkor: Széchényi-Teuton lovagrend, Budapest, Balassi Kiadó, 2011. 36–37. o.;

 

 

Teleki-kódex (1525–1531)

 

 

Thewrewk-kódex (1531)

 

 

Vásárhelyi András Mária-éneke

 • KURCZ Ágnes: Vásárhelyi András Mária-éneke. In: A régi magyar vers, szerk. KOMLOVSZKI Tibor, Budapest, 1979, 23–32. o.

 • VARGHA Damján: Te Deum és Te Mariam fordítása kódexirodalmunkban, Budapest, 1913. (bővített különlenyomat a Békefi-Emlékkönyvből)

 

 

Tihanyi kódex (1530 és 1532 között)

 • HORVÁTH Cyrill: Pelbárt és kódexeink. In: Budapesti Szemle, (1891), 65. szám, 382–400. o., 66. szám, 21–43. o.

 • HATVANI János: A Kazinczy-kódex nyelvjárása a Tihanyi-kódexszel való egyezései alapján, Budapest, 1914. (Nyelvészeti Füzetek, 72.)

 • TIMÁR Kálmán: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. In: Irodalomtörténeti Közlemények, XXXV.(1925.), 3-4. füzet, 241-248. o.

 • DÁM Ince: A szeplőtelen fogantatás védelme Magyarországon a Hunyadiak és a Jagellók korában, Róma, 1955.

 • TARNAI Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik”. Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Budapest, Akadémiai, 1984.

 • Tihanyi-kódex. In: Iván HORVÁTH, Gabriella H. HUBERT, Zsuzsa FONT, János HERNER, Etelka SZŐNYI, István VADAI, György GÁL, Tamás RUTTNER: Répertoire de la poésie hongroise ancienne, I–II, Paris, Le Nouvel Objet, 1992.

 • MADAS Edit: Temesvári Pelbárt. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon III., Budapest, Akadémiai, 1994. 2071. o.

 • KOVÁCS Zsuzsa: F. Fráter munkái: a Kazinczy-kódex és a Tihanyi-kódex. In: Magyar Nyelv, 2002. szeptember, 364–380. o.

 • KOVÁCS Zsuzsa: „Keressétök Isten embörét” – F. fráter alias Lippai Ferenc. In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére, szerk.: MÁRTONFI Attila, PAPP Kornélia, SLÍZ Mariann, Budapest, Argumentum, 2004, 300–306. o.

 • KŐRÖS Kata: Szent Elek legendájának fordításai kódexirodalmunkban. In: Plaustrum seculi IV. Az ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén 2006. április 22-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga, szerk.: BÁRCZI Ildikó.

 • MADAS Edit, VICZIÁN János: Temesvári Pelbárt. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon, 13., Budapest, Szent István Társulat, 2008. 932–933. o.

 • MADAS Edit: Tihanyi kódex. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon, 13., Budapest, Szent István Társulat, 2008. 959. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • LÁZS Sándor: A Nyulak szigeti domonkos apácák olvasmányainak korszerűsége. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 123–139. o.

 • LÁZS Sándor: Die Modernität der Lektüre der Dominikanerinnen auf der Haseninsel (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 140–141. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 • MADAS Edit: Tihanyi Kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar művelődéstörténeti lexikon XII. Középkor és kora újkor: Teutsch–Vízjel, Budapest, Balassi Kiadó, 2011. 52. o.

 

 

Virginia-kódex (1515)

 • KATONA Lajos: A Virginia-codex Ferencz-legendái. In: Akadémiai Értesítő, 1903.

 • TIMÁR Kálmán: Adalékok kódexeink forrásaihoz. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 36. (1926), 3. füzet, 169–184. o.

 • LÁZS Sándor: A Nyulak szigeti domonkos apácák olvasmányainak korszerűsége. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 123–139. o.

 • LÁZS Sándor: Die Modernität der Lektüre der Dominikanerinnen auf der Haseninsel (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 140–141. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Eredeti kötésben fennmaradt nyelvemlékeink. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 173–196. o.

 • ROZSONDAI Marianne: Ungarische Sprachdenkmäler in historischen Einbänden (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 197–198. o.

 • MADAS Edit: Virginia-kódex. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon (XV.), Budapest, Szent István Társulat, 2010. 240. o.

 • MADAS Edit: Virginia-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar művelődéstörténeti lexikon XII. Középkor és kora újkor: Teutsch–Vízjel, Budapest, Balassi Kiadó, 2011. 452. o.

 

 

Vitkovics-kódex (1525) – Miskolci töredék

 • MADAS Edit: Vitkovics-kódex. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon III., Budapest, Akadémiai, 1994. 2265. o.

 • MADAS Edit: Miskolci Töredék. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar művelődéstörténeti lexikon VII. Középkor és kora újkor, Budapest, Balassi, 2007, 433. o.

 • HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 53–74. o.

 • HAADER Lea: Porträtfragmente altungarischer Schreiber (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 75–78. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 • MADAS Edit: Vitkovics-kódex. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon (XV.), Budapest, Szent István Társulat, 2010. 270. o.

 

 

Weszprémi-kódex (16. század első negyede)

 • Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, rec. Ladislaus MEZEY, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. (Fragmenta Codicum in Bibliothecis Hungariae, 1/1), 87–88, No. 71.

 • HORVÁT István: A’ Pesti Fő Oskola Könyvtárának harmadik régi Magyar Kézírata. In: Tudományos Gyűjtemény, 19. (1835), 8, 21–27. o.

 • Könyvkiállítási emlék, bev.: RÁTH György, Budapest, Országos Magyar Iparművészeti Muzeum, 1882. 93. szám.

 • BERRÁR Jolán: Közös nvelvi sajátságok a Debreceni és Weszprémi-kódexekben. In: Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára, szerk.: BÁRCZI Géza – BENKŐ Loránd, Budapest, Akadémiai, 1956. 581–586. o.

 • LÁZS Sándor: A Cornides-kódex eredeti rendje. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 87. (1983), 591. o.

 • CSAPODI Csaba, CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt, Budapest, I, 1988, II, 1993, III, 1994 (A MTAK Közleményei, Új Sorozat, 23, 31, 33). 429, 473. szám.

 • DÖMÖTÖR Adrienne: Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései ómagyarban és a középmagyar kor elején. In: Magyar Nyelv, 2002. március, 56–77. o.

 • Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: Kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, bev.: MADAS Edit, szerk.: BIBOR Máté János, Budapest, ELTE EK, 2008 (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2). 74. szám.

 • LÁZS Sándor: A Nyulak szigeti domonkos apácák olvasmányainak korszerűsége. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 123–139. o.

 • LÁZS Sándor: Die Modernität der Lektüre der Dominikanerinnen auf der Haseninsel (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 140–141. o.

 • MADAS Edit: Weszprémi-kódex. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon (XV.), Budapest, Szent István Társulat, 2010. 373. o.

 

 

Winkler-kódex (1506)

 

SZÓJEGYZÉKEK – IDŐRENDBEN
 

Besztercei szójegyzék (1395 körül)

 • HALUSZKA Margit: Az u és o hangokkal kapcsolatos magyar hangtörténeti kérdések megvilágítása a Besztercei, Schlägli és Soproni Szójegyzék alapján. In: A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 68. Budapest, 1943.

 • MADAS Edit: Besztercei szójegyzék. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon I., Budapest, Akadémiai, 1994, 221. o.

 • MADAS Edit: Besztercei szójegyzék. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon I. Aachen-Bylica. Középkor, kora újkor, Budapest, Balassi, 2003. 359. o.

 • MADAS Edit: Szójegyzékek. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon, 13., Budapest, Szent István Társulat, 2008. 374. o.

Ismertető és kép: Besztercei szójegyzék: Wikipédia; Részlet: a Besztercei szójegyzék 7. oldala: Wikipédia.
 

 

Schlägli szójegyzék (1405 körül)

 • VOLF György: Bátori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből VII. kötet. X. szám, Budapest, 1879.

 • SIMONYI Zsigmond: A Schlägli Magyar Szójegyzék. In: Nyelvtudományi Közlemények, 24. (1894), 242–255. o.

 • SZAMOTA István: A Schlägli Magyar Szójegyzék a XV. század első negyedéből (a nyelvemlék hasonmásával), Budapest, 1894. 91–96. o. (A magyar glosszák.)

 • ZOLNAI Gyula: Szótárirodalmunk legelső zsengéi: A Schlägli Szójegyzék [Szemelvény]. In: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig, Budapest, MTA, 1894. Utánnyomás: Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1970., 86–91. o.

 • BARTAL Antal, KALMÁR Elek: A Schlägli szójegyzék. In: Nyelvtudományi Közlemények, 24. (1894), 242–255. o.

 • LACZKÓ Géza: A Schlägli Magyar Szójegyzék. In: Magyar Nyelv, 2. (1906), 403. o.

 • MELICH János: A magyar szótárirodalom. Első füzet: A legrégibb szójegyzékektől P. Páríz szótáráig. Nyelvészeti füzetek, 46., szerk.: SIMONYI Zsigmond, Budapest, 1907. 18–25. o.

 • Ó-magyar olvasókönyv. Összeállította: JAKUBOVICH Emil – PAIS Dezső, Pécs, Danubia, 1929. 255–258., 262., 267–272. o. Reprint kiadásai: Budapest, [s. n.], 1971. Budapest, Holnap Kiadó, 1995.

 • TAMÁS Lajos: A Schlägli Magyar Szójegyzék. In: Magyar Nyelv, 34. (1938), 48–53. o.

 • GÁLDI László: A Schlägli Magyar Szójegyzék. In: Magyar Nyelv, 37. (1941), 272–275. o.

 • HALUSZKA Margit: Az u és o hangokkal kapcsolatos magyar hangtörténeti kérdések megvilágítása a Besztercei, Schlägli és Soproni Szójegyzék alapján. In: A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 68. Budapest, 1943.

 • MÉSZÁROS István: Magyar nyelvű iskolai oktatásunk 15. századi kezdetei. In: Magyar Pedagógia, 64. (1964), 213–227. o.

 • Ralf-Peter RITTER: Zum Schlägler „Hortularium”. In: Ural Altaische Jahrbücher, 8. (1988), 94–97. o.

 • MADAS Edit: Schlägli szójegyzék. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon III., Budapest, Akadémiai, 1994, 1782. o.

 • MADAS Edit: Szójegyzékek. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon, 13., Budapest, Szent István Társulat, 2008. 374. o.

 • VIZKELETY András: Irodalmak útban a pergamen felé. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 79–93. o.

 • VIZKELETY András: Literaturen im Entstehungsprozess (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 94–96. o.

 • MADAS Edit: Schlägli Szójegyzék. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X: Középkor és kora újkor: Reneszánsz – Szeben nyomdászata, Budapest, Balassi Kiadó, 2010. 254. o.

 

Ismertető és kép: Schlägli szójegyzék: Wikipédia; Részlet: a Schlägli szójegyzék 7. oldala: Wikipédia;
 

 

Schlägli hortularium (1420 és 1433 között)

 • MELICH János: A magyar szótárirodalom. 1. A legrégibb szójegyzékektől P. Pápai szótáráig, Budapest, Athenaeum, (Nyelvészeti füzetek), 1907.

 • JAKUBOVICH Emil, PAIS Dezső: Ó-magyar olvasókönyv, Pécs, Danubia, 1929, 255–258. o.

 • MÉSZÁROS István: Magyar nyelvű iskolai oktatásunk 15. századi kezdetei. In: Magyar Pedagógia, 64. (1964), 213–227. o.

 • RITTER, Ralf-Peter: Zum Schlägler „Hortularium” In: Ural Altaische Jahrbücher, 8. (1988), 94–97. o.

 • MADAS Edit: Szójegyzékek. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon, 13., Budapest, Szent István Társulat, 2008. 374. o.

 • VIZKELETY András: Irodalmak útban a pergamen felé. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 79–93. o.

 • VIZKELETY András: Literaturen im Entstehungsprozess (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 94–96. o.

 

LEVELEK – IDŐRENDBEN
 

Vér András menedéklevele (1493)

 • RÉVAI Miklós: Vér András menedéklevele. In: Tudományos Gyűjtemény, (1833), 2. szám, 88−89. o.

 • HORVÁT István: Vér András menedéklevele. In: Tudományos Gyűjtemény, (1835), 5. szám, 97−99. o.

 • MOLNÁR József–SIMON Györgyi: Vér András menedéklevele (1493). In: Magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1975, 1976, 1977, 1980, 124−125. o.

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991 (Régi Magyar Levéltár, 1.), 14. o.

 

 

Vér András záloglevele (1504. április 30.)

 • KARÁCSONYI János: Békésvármegye története. 3. kötet, Gyula, 1896., 159. o.

 • IVÁNYI Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki család gyömrői levéltára. Szeged, 1931., 191. o.

 • Középkori leveleink (1541-ig). Szerk.: HEGEDŰS Attila és PAPP Lajos, Budapest, Tankönyvkiadó, (Régi magyar levéltár 1.), 1991., 21-23. o.

 

 

Leleszi bevallólevél (1510. április 24.)

 • BARTHA: Nyelvtudományi Közlemények, 28 [1898], 71-75. o.

 • Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r. t. város. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk.: BOROVSZKY Samu, Budapest, 1905., 32. o.

 • Középkori leveleink (1541-ig). Szerk.: HEGEDŰS Attila és PAPP Lajos, Budapest, Tankönyvkiadó, (Régi magyar levéltár 1.), 1991., 32-34. o.

 

 

Kazsui Borbála elismervénye (1518–1523)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Keserű Mihály és húga, Krisztina békelevele (1523. november 12.)

 • [PAULÁNYI József], Kedveskedő (a Magyar Kurír melléklapja), (1824), 18. szám, 137−138. o.

 • HORVÁT István: [Keserű Mihály és húga békelevele.] In: Tudományos Gyűjtemény, (1836), 10. k., 107−108. o.

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991 (Régi Magyar Levéltár, 1). 82−85. o.

 

 

Báthori István két fogalmazványa II. Lajos királyhoz (1526. január 31. előtt)

 • FRAKNÓI: Századok, 10 [1876] o.

 • HEGEDŰS Attila, PAPP Lajos: Középkori leveleink (1541-ig), Budapest, Tankönyvkiadó, 1991 (Régi Magyar Levéltár, 1). 56. szám, 119−125. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Batthyány Ferenc feleségéhez írott levelének utóirata (1526. augusztus 1.)

 • Batthyány Ferenc levele feleségéhez. In: MOLNÁR József, SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1975, 1976, 1977, 1980. 182. o.

 

Magyi Pál ingóságairól készült leltár (1529)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Péter presbiter levele Puthnoki Imréhez (1531. november 23.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Thurzó Elek levele Batthyány Ferenchez (1531–1536)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Szentpétery János levele Szentpétery Pálhoz (1535)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Dienesfalvay János kötelezvénye (1536. január 13.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Loránth Miklós nyugtája (1538)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Majlád István és társai szövetséglevele (1540. február 18.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Serjényi Ferencné Kéry Fruzsina levele a váci püspökhöz (1542 körül)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Szabó János ungvári udvarbíró levele Deregnyey Mihályhoz (1544. április 1.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Nádasdy Tamás levele feleségéhez, Kanizsay Orsolyához (1544. augusztus 22.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Filpessy Albert és Vendéghy Benedek egyezséglevele (1544. október 23.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Viczmándy Mátyás levele özvegy Bothos Lászlóné Újlaky Orsolyához (1544. november 24.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Almás Mátyás levele Gersei Pethő Gáspárhoz (1546. április 4.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Gyarmati Balassa Menyhért levele Pálffy Péterhez (1546. június 8.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Gyarmati Balassa Menyhért levele Pálffy Péterhez (1546. július)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Hidágai Pál levele Gersei Pethő Gáspárhoz (1547. augusztus 21.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Gróff György drégelyi várnagy levele Selmecbánya hatóságához (1547. november 14.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Szünyei László záloglevele (1548. február 2.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Pelejthey Péter levele Deregnyey Mihályhoz (1548. október 22.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Oroszy Demeter és társai tanúságlevele (1549. március 10.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Mekcsey László és Oroszy Demeter levele (1549. március 21.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Pethő András levele öccséhez (1549. május 9.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Nádasdy Márton levele Gersei Pethő Gáspárhoz (1549. május 18.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Fráter György váradi püspök levele Kállay Lökös Jánoshoz (1549. november 22.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Kávássy Sebestyén tordai jegyző levele Hesdáti Mártonhoz (1550)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Pokry Gábor által Csík- és Gyergyó-székben elkövetett kártételek vizsgálata (1550 körül)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Kassa város hatósága Bakay Györgyhöz (1550. február 27.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Gersei Pethő Péter és Boldizsár levele Pethő Gáspár feleségéhez, Gyenge Annához (1550. május 1.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

György deák levele Gersei Pethő Gáspárhoz (1550. május 31.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Kendy Ferenc oklevele (1550. június 18.)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Rezneki Páris és az Egerváry család okleveleinek jegyzéke (16. század első fele)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Levéltöredék (16. század közepe)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Ugocsa megye követeinek felirata (1550–1560 körül)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

HASZNÁLÓI GLOSSZÁK – BETŰRENDBEN
 

Magyi János formuláskönyve – Nyírkállói-kódex (1476–1493)

 • KLEMM Antal: A pécsi Nyírkállai-kódex magyar glosszái. In: Pannónia, 3. (1937), 264–275. o.

 • BÓNIS György: Magyi János formuláskönyve és a gyakorlati jogtanítás. In: Jubileumi tanulmányok, I, A pécsi egyetem történetéből, szerk.: CSIZMADIA Andor, Pécs, 1967, 225–260. o.

 • Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, [szerk.: VIZKELETY András], Budapest, [OSZK], 1985. 145. szám.

 • Nyírkállai Magyi János bejegyzése. In: Iván HORVÁTH, Gabriella H. HUBERT, Zsuzsa FONT, János HERNER, Etelka SZŐNYI, István VADAI, György GÁL, Tamás RUTTNER: Répertoire de la poésie hongroise ancienne, I–II, Paris, Le Nouvel Objet, 1992.

 • DÖMÖTÖR Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek, Budapest, Akadémiai, 2006. 46. o.

 • POHÁNKA Éva: Egy kalandos sorsú kódex nyomában. Magyi János formuláskönyve a Pécsi Püspöki Könyvtárban. In: A 2001–2004 között megrendezett Előadások Pécs történetéből című konferenciák válogatott előadásai, szerk.: PILKHOFFER Mónika, VONYÓ József, Pécs, 2006, 61–75. o. (Tanulmányok Pécs történetéből, 18.).

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 

 

Sermones dominicales (15. század második fele)

 

EGYÉB NYELVEMLÉKEK – BETŰRENDBEN
 

A leleszi konvent hiteleshelyi feljegyzése (1562–1567)

 • KERTÉSZ Balázs: Az Országos Széchényi Könyvtár MNy 64. jelzetű nyelvemlékéről. (Egy hiteleshelyi eljárás során készített feljegyzés). In: Levéltári Közlemények, 77. (2006), 1. szám, 91–103. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 

 

A Máté-passió részlete: Mt 26,1–20. (16. század közepe)

 • KESZLER Borbála: Sylvester-másolat a XVI. század közepéről. In: Magyar Nyelv, 61. (1965), 367–368. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Apáti Ferenc cantilenája (1526 körül)

 

 

Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót, és így esött (1535 körül)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Babonás lóorvoslás (16. század eleje)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Batthyány Boldizsár latin misekönyve magyar naptárral és lapszéli jegyzetekkel (1489)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Breviáriumi mutatótábla (15–16. század fordulója)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Debreceni posztilla (16. század első negyede)

 

 

Esküszöveg magyar nyelven (1514 után)

 • JAKUBOVICH Emil: Két régi magyar esküforma. In: Magyar Nyelv, 29. (1933), 118–121. o. MÁLYUSZ Elemér: A magyar rendi állam Hunyadi korában. In: Századok, 91. (1957), 86–88. o.

 • BÓNIS György: Régi magyar esküminták. In: Magyar Nyelv, 57. (1961), 279–285. o.

 • KOVÁCS Ferenc: Régi magyar esküminták. In: Magyar Nyelv, 57. (1961), 285–295. o.

 

 

Esztergomi iskoláskönyv (1563-1476)

 • JAKUBOVICH Emil: Két magyar glosszás bécsi kódex. In: Magyar Nyelv, 23. (1927), 35–36. o.

 • Otto MEYER: Ein Marien-Gebet als Hilfsmittel der Zeitrechnung. Die Ebracher Überlieferung des Salve preclara regina celorum (1410). In: Festschrift Ebrach 1127–1977, ed.: Gerd ZIMMERMANN, Volkach, 1977, 123–134. o.

 • SZENDREI Janka: A magyar középkor hangjegyes forrásai, Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 1981 (Műhelytanulmányok a Magyar Zenetörténethez, 1.) 103, Nr. F 327;

 • MADAS Edit: Esztergomi iskoláskönyv a XV. század első negyedéből. In: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról, szerk., előszó: FÜGEDI Erik, bevezető: KÖPECZI Béla, Budapest, Gondolat, 1986, 159–175. o.

 • KÖRMENDY Kinga: 15. századi eszmetörténeti kérdések az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. II. 7. jelzetű kódexében. In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, szerk.: SZELESTEI N. László, Budapest, OSZK, 1989, 183–201. o.

 • MADAS Edit: Esztergomi iskoláskönyv. In: Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon (I.), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994, 538. o.

 • NÉMETH András: Közép-európai verses Tízparancsolat egy 15. századi esztergomi iskoláskönyvben. In: Magyar Könyvszemle, 123. (2007), 1–21. o.

 • Emma BARTONIEK: Codices manu scripti Latini, I, Codices Latini medii aevi, Budapest, 1940. (A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának Címjegyzéke, 12.), 370–376. o.

 

 

Geszti László éneke (1530–1540-es évek)

 • GERÉZDI Rabán: Geszti László éneke. In: A magyar világi líra kezdetei, Budapest, Akadémiai, (Irodalomtörténeti könyvtár), 1962. 93—118. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Imádságok (16. század eleje)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Imádságok (16. század)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Jobbágyösszeírás és lakóházelosztásról szóló memoriale (1549–1550)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Laskai sorok – Laskai Demeter iskoláskönyve (1433–1435)

 • Krsto STOŠIĆ: Rukopisni kodeksi samostana Svetog Franje u Šibeniku. In: Croatia Sacra, 3. (1933), 5. szám, 18–61. o. [A Laskai sorokra vonatkozó rész: 10. szám: Liber Demetrii de Lasko, 28. o.]

 • HOLL Béla: Egy ismeretlen középkori iskoláskönyv és magyar verses nyelvemlék 1433-ból. In: Magyar Könyvszemle, 100. (1984), 3–23. o.

 • MADAS Edit: Szent László a középkori magyarországi prédikációirodalomban. In: Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerk.: JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Pécs, JATE, 1996, 63–81., 71–74. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: A Laskai Sorok és párhuzamos szövege a Thewrewk-kódexben. In: Magyar Nyelv, 1996. 21–32. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: Még egyszer a Laskai Sorokról és annak Thewrewk-kódexbeli párhuzamos szövegéről. In: Magyar Nyelv, 1997. 68–71. o.

 • MÁTAI Mária: Magyar vers 1433-ból. In: Hungaro-Slavica. Studia in honorem Stephani Nyomárkay, szerk.: Janusz Bańczerowski, Budapest, ELTE Szláv Filológiai Tanszék, 1997, 194–198. o.

 • D. MÁTAI Mária: A Laskai Sorok, első verses imádságunk. In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. XIII. Anyanyelv-oktatási Napok: Eger, 1998. július 7-10., szerk.: V. RAISZ Rózsa és H. VARGA Gyula, Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1999. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 212. szám), 344–350. o.

 • A. MOLNÁR Ferenc: Két régi magyar ima az oltáriszentségről. A Laskai Sorok és párhuzamos szövege a Thewrewk-kódexben, Budapest, Akadémiai, 2000. (Nyelvtudományi Értekezések, 148.)

 • MÁTAI Mária: Első magyar nyelvű verses imádságunk. A Laskai Sorok (1433), Budapest, Universitas Kiadó, 1997, Második, bővített kiadás: 2002.

 • B. GERGELY Piroska: A. Molnár Ferenc, Két régi magyar ima az oltáriszentségről. In: Magyar Nyelv, 2002. március, 95–97. o.

 • MADAS Edit, CZAGÁNY Zsuzsa: Laskai (Laskói) Demeter iskoláskönyve. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VI. Középkor és kora újkor: Kolostorhálózat – Lestyán, Budapest, Balassi, 2006, 401–402. o.

 

 

Latin mondások magyar fordításai és magyar nyelvű tollpróbák (16. század)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Müncheni emlék (15. század vége–16. század eleje)

 

 

Nikolsburgi rovásábécé (15. század közepe)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Orvosi recept (16. század)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Orvosi rendelvény mellbaj ellen (16. század első fele)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Peer-kódex töredéke csízióval és imádságokkal (16. század első negyede)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Posztilla, azaz keresztény tanítás (16. század)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Részletek a Sylvester-féle Újszövetségből és ráolvasások Mihály deák Bibliájában (nem sokkal 1541 után)

 • KESZLER Borbála: Sylvester-másolat a XVI. század közepéről. In: Magyar Nyelv, 61. (1965), 367–368. o.

 • DEMJÁN Adalbert: A latin és görög igenevek fordításáról régi bibliai szövegeinkben. In: Magyar Nyelvjárások, 41. (2003), 83-92. o. In: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk.: A. MOLNÁR Ferenc, M. NAGY Ilona, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2003, 89–101. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Soproni virágének (1490 körül)

 • HÁZI Jenő: A soproni virágének. In: Magyar Nyelv, 25. (1929), 88–90. o.

 • CSÁSZÁR Elemér: A középkori magyar vers ritmusa, Budapest, Pallas, (Irodalomtörténeti Füzetek, 35), 1929, 26. o.

 • MOLLAY Károly: Gugelweit János, a Soproni virágének lejegyzője. In: Soproni Szemle, 3. (1939) 78–80. o.

 • VARGYAS Lajos: A magyar vers ritmusa, Budapest, Akadémiai, 1952. 128. o.

 • GÁLDI László: Ismerjük meg a versformákat, Budapest, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1961. 31. o.

 • A virágénekvita:
  • GERÉZDI Rabán: A virágének. In: A magyar világi líra kezdetei, Budapest, Akadémiai, (Irodalomtörténeti könyvtár), 1962, 266—306. o. In: Uő: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig, Budapest, Akadémiai, 1968. 448—484. o.

  • A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Budapest, Akadémiai, (A magyar irodalom története, 1.), 1964. 189. o.

  • HORVÁTH Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Budapest, Akadémiai, 1982. 248. o.

  • PIRNÁT Antal: Balassi Bálint poétikája, Budapest, Balassi, 1996.

  • ZEMPLÉNYI Ferenc: Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1998.

  • TÓTH Tünde: Emericus Terek köszön Krisztinának... – töredék, 1485: A virágénekvita. In: A magyar irodalom történetei, főszerk.: SZEGEDY-MASZÁK Mihály, 1. kötet. A kezdetektől 1800-ig, szerk.: JANKOVITS László, ORLOVSZKY Géza, Budapest, Gondolat, 2007. 133–145. o. In: Villanyspenót (Neospenót)

 

 

Szabács viadala (1476)

 • VARGYAS Lajos: A középkori magyar vers: Szabács viadala (szabad ütem, kötött szótagszám). In: Uő: A magyar vers ritmusa, Budapest, Akadémiai, 1952. 92-135. o.

 • IMRE Samu: A Szabács viadala, Budapest, Akadémiai, 1958. (Nyelvészeti tanulmányok 4.)

 • MOLNÁR József–SIMON Györgyi: Szabács Viadala (1476). In: Magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1975, 1976, 1977, 1980, 95–101. o.

 • HADROVICS László: Magyar–délszláv szellemi kapcsolatok a középkorban. In: Magyar Nyelvőr, 1999. január–március.

 • D. KUNKIN Zsuzsanna: Hartmann Schedel Világkrónikája és Szabács viadala. In: Vajdasági Könyvtári Hírlevél, 2001. 9. szám, tavasz.

 • MADAS Edit: Szabács viadala. In: Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon 12., Budapest, Szent István Társulat, 2007. 436. o.

 • BOGNÁR Péter–HORVÁTH Iván: Szabács viadala. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 151–155. o.

 • BOGNÁR Péter–HORVÁTH Iván: Die Erstürmung von Szabács (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 156. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 199–207. o.

 • KERTÉSZ Balázs: Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek (Zusammenfassung). In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009, 208–209. o.

 • MADAS Edit: Szabács viadala. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X: Középkor és kora újkor: Reneszánsz – Szeben nyomdászata, Budapest, Balassi Kiadó, 2010. 417–419. o.

 

 

Szelestei-féle ráolvasás (1516–1518)

 • KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban. In: „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 – 2010. február 28., szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009. 206. o.

 

 

Szent László-ének

 

 

Vásárhelyi András Mária-éneke

 • KURCZ Ágnes: Vásárhelyi András Mária-éneke. In: A régi magyar vers, szerk. KOMLOVSZKI Tibor, Budapest, 1979, 23–32. o.

 • VARGHA Damján: Te Deum és Te Mariam fordítása kódexirodalmunkban, Budapest, 1913. (bővített különlenyomat a Békefi-Emlékkönyvből)

 

 

Zöldvári ének (1542 előtt)

 

 

Zsigmond-kori töredék (1437 és 1440 között)

 • RAJECZKY Benjamin: Többszólamú zenénk emlékei a XV. század első feléből. In: Népzene és Zenetörténet, 1. (1972), 63–109. o.

 • RAJECZKY Benjamin: Ein neuer Fund zur mehrstimmigen Praxis Ungarns im 15. Jahrhundert. In: Studia Musicologia, 14. (1972), 147–168. o.

 • FERENCZI Ilona: Krisztus feltámada. Magyarországi egy- és többszólamú adatok a 16–17. századból. In: Zenetudományi Dolgozatok, Budapest, 1979, 85–98. o.

 • ZELLIGER Erzsébet: Az első magyar nyelvű népének és művelődéstörténeti háttere, Budapest, 2006. (Nyelvtudományi Értekezések, 156.)

 • András VIZKELETY: Mittelalterliche lateinische Handschriften der Széchényi-Nationalbibliothek, Budapest, Akadémiai, Országos Széchényi Könyvtár, 2007. (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungariae, 6.), 534. szám.

 

 

Lázár diák térképe/Tabula Hungariae (1528)

 • CSÁNKI Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában I–VIII., Budapest, 1890–1913.

 • MELICH János: Adatok haánk honfoglalaláskori s X–XII. századi helyneveinek értelmezéséhez. In: Magyar Nyelv, 2. (1906), 49–58., 96–106. o.

 • NAGY SZEDER István: Lázár deák 1528-ban kiadott „Magyarország térképé”-hez. In: Térképészeti Közlöny, 4. (1936), 95–97. o.

 • Magyarország legrégibb térképe: Lázár mester munkája. Ingolstadt 1528. In: magyar renaissance, szerk.: MÁLYUSZ Elemér, Budapest, 1939.

 • CHOLNOKY Jenő: Magyarország első jó térképe. In: Magyar Katonai Szemle, 3. (1943), 93–98. o.

 • CHOLNOKY Jenő: Elnöki megnyitó a Magyar Földrajzi Társaság 1943. évi közgyűlésén. In: Földrajzi Közlemények, 71. (1943), 91–100. o.

 • IRMÉDI-MOLNÁR László: Történeti visszapillantás a magyar térképészet fejlődésére. In: Magyar Katonai Szemle, 4. (1944), 107–114. o.

 • FODOR Ferenc: A magyar térképírás. I–III., Budapest, 1952–1954., 14–27., 31–35., 38., 40., 44., 50., 55., 85., 299., 319., 436. o.

 • BANFI Florio: Holik Floris: Sole surviving specimens of Early Hungarian Cartography. In: Imago Mundi, 13. (1956), Issue 1, 89–100. o.

 • IRMÉDI-MOLNÁR László: Lázár deák és térképe. In: Geodézia és Kartográfia, 10. (1958), 177–179. o.

 • IRMÉDI-MOLNÁR László: The earliest known map of Hungary. 1528. In: Imago Mundi, 18. (1964), 53–59. o.

 • TÖRÖK Gábor: Régi térképek nyelvjárástörténeti tanulságaiból. In: Magyat Nyelv, 63. (1967), 14–21. o.

 • IRMÉDI-MOLNÁR László: Térképalkotás, Budapest, Tankönyvkiadó, 1970., 82–96. o.

 • IRMÉDI-MOLNÁR László: Lázár deák térképének problémája. In: Földrajzi Közlemények, 95. (1971), 103–124. o.

 • KUCHAR, k.: Lazar’s Landkarte, des älteste geografische Bild der Slowakei. In: Sbornik československé společnosti zeměpisné, No. 2., 88–110. o.

 • HELLER, Georg, NEHRING, Karl: Die historischen Ortsnamen von Ungarn. (Veröfentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universität München. Serie A), Vol. 1–, München, 1973–.

 • BENDEFY László: Lázár deák, „Tabula Hungariae…” című térképének eddig ismeretlen kiadásai. In: Geodézia és Kartográfia, 26. (1974), 263–269. o.

 • BERNLEITHNER E.: Der Autor der ältesten Ungarnkarte und seine Mitarbeiter. Mitteilungen der Österreichischen Geogr. Gesellschaft, 116. (1974), I–II, 178–183. o.

 • HRENKÓ Pál: Lazarus (Rosetus) Magyaroszág első térképének alkotója. In: Geodézia és Kartográfia, 26. (1974), 463–466. o.

 • HRENKÓ Pál: A Lázár-térkép szerkezete. In: Geodézia és Kartográfia, 26. (1974), 359–365. o.

 • MOLNÁR József–SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1975, 1976, 1977, 1980, 272–277. o.

 • MOLNÁR József: A régi magyarországi térképek nyelvtörténeti jelentősége. In: Magyar Nyelv, 74. (1978), 175–180. o.

 • MOLNÁR József: Die Bedeutung der frühen kartographischen Aufnahmen von Ungarn. In: Festschrift für Wolfgang Schlachter, Göttingen, 1978.

 • Lazarus Secretarius: The First Hungarian Mapmaker and His Work, ed. Lajos STEGENA, Budapest, Akadémiai, 1982.

 

Válogatott szakbibliográfia nyelvemlékek szerint