Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött nyelvemlékek listája

A korábban csak a „Latiatuc feleym …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig című kötetben (szerk.: MADAS Edit, Budapest, OSZK, 2009., 205–207.) közölt alábbi lista a Széchényi Könyvtár Magyar Nyelvemlékek elnevezésű gyűjteményében található nyolcvanegy nyelvemléket sorolja fel. A tételek a következő adatokat tartalmazzák:
a. A jelzetet a nyelvemlék neve követi. A kiadásokban található, illetve a szakirodalomban rögzült elnevezéseket mérvadónak tekintettük. A rögzült elnevezéssel nem rendelkező emlékeknek igyekeztünk megfelelő nevet adni. Például a Peer-kódex töredékének többféle megnevezése is ismert: Imakönyv és Cisio, Imakönyv és Cisiokalendáriom, Peer kódex csiziója, Csíziókalendárium, Csízió. A függelékben olvasható új név: Peer-kódex töredéke csízióval és imádságokkal. A kiadatlan nyelvemlékeket elneveztük. (A nyelvemlékek elnevezése számos – itt nem részletezhető – problémát vetett fel. A feldolgozatlan tételek elnevezése a későbbiekben természetesen módosulhat. A névadásnál figyelembe vettük a nyelvemlékek kéziratos nyilvántartását és a védőpalliumokon található elnevezéseket is.)
b. A tétel neve után a datálás következik.
c. Néhány emlék esetében a datálás után megjegyzés olvasható.
 

• MNy 1. – Pray-kódex (1192–1195) – Halotti beszéd és könyörgés. 1195 körül A nyelvemlék a Pray-kódexben maradt fenn (f. 136r). A jelzet a kódex egészét jelöli.

• MNy 2. – Szabács viadala. 1476.

• MNy 3. – Margit-legenda. 1510.

• MNy 4. – Jordánszky-kódex töredéke. 1519.

• MNy 5. – Gömöry-kódex. 1516.

• MNy 6. – Domonkos-kódex. 1517.

• MNy 7. – Horvát-kódex. 1522

• MNy 8. – Geszti László éneke. 1530–1540-es évek

• MNy 9. – Érdy-kódex. 1526–1527

• MNy 10. – Vitkovics-kódex. 1525

 

• MNy 11. – Kazinczy-kódex. 1526–1541.

• MNy 12. – Peer-kódex. 16. század első negyede.

• MNy 13. – Peer-kódex töredéke csízióval és imádságokkal. 16. század első negyede.

• MNy 14. – Simor-kódex. 16. század eleje.

• MNy 15. – Krisztina-legenda. 16. század eleje.

• MNy 16. – Kulcsár-kódex. 1539.

• MNy 17. – Batthyány Boldizsár latin misekönyve magyar naptárral és lapszéli jegyzetekkel. 1489.

• MNy 18. – Orvosi rendelvény mellbaj ellen. 16. század első fele.

• MNy 19. – Magyar glosszák és verses jogi szabály Magyi János formuláskönyvében. 1476–1493. A jelzet a formuláskönyvből készült harmincöt fotómásolatot jelöli. Maga a kézirat a pécsi Püspöki Könyvtár tulajdona, jelzete: DD. III. 18.

• MNy 20. – Szelestei-féle ráolvasás. 1516–1518.

• MNy 21. – Vér András záloglevele. 1504. április 30.

• MNy 22. – Leleszi bevallólevél. 1510. április 24.

• MNy 23. – Keserű Mihály és húga, Krisztina békelevele. 1523. november 12.

• MNy 24. – Kazsui Borbála elismervénye. [1518–1523.]

• MNy 25–26. – Báthori István két fogalmazványa II. Lajos királyhoz. [1526. január 31. előtt]

• MNy 27. – Magyi Pál ingóságairól készült leltár. 1529.

• MNy 28. – Péter presbiter levele Puthnoki Imréhez. 1531. november 23.

• MNy 29. – Thurzó Elek levele Batthyány Ferenchez. [1531–1536.]

• MNy 30. – Babonás lóorvoslás. 16. század eleje.

• MNy 31. – Szentpétery János levele Szentpétery Pálhoz. [1535.]

• MNy 32. – Dienesfalvay János kötelezvénye. 1536. január 13.

• MNy 33. – Rezneki Páris és az Egerváry család okleveleinek jegyzéke. 16. század első fele.

• MNy 34. – Loránth Miklós nyugtája. 1538.

• MNy 35. – Majlád István és társai szövetséglevele. 1540. február 18.

• MNy 36. – Serjényi Ferencné Kéry Fruzsina levele a váci püspökhöz. 1542 körül.

• MNy 37. – Szabó János ungvári udvarbíró levele Deregnyey Mihályhoz. 1544. április 1.

• MNy 38. – Viczmándy Mátyás levele özvegy Bothos Lászlóné Újlaky Orsolyához. 1544. november 24.

• MNy 39. – Nádasdy Tamás levele feleségéhez, Kanizsay Orsolyához. 1544. augusztus 22.

• MNy 40. – Filpessy Albert és Vendéghy Benedek egyezséglevele. 1544. október 23.

• MNy 41. – Gyarmati Balassa Menyhért levele Pálffy Péterhez. 1546. június 8.

• MNy 42. – Gyarmati Balassa Menyhért levele Pálffy Péterhez. 1546. július.

• MNy 43. – Almás Mátyás levele Gersei Pethő Gáspárhoz. 1546. április 4.

• MNy 44. – Gróff György drégelyi várnagy levele Selmecbánya hatóságához. 1547. november 14.

• MNy 45. – Hidágai Pál levele Gersei Pethő Gáspárhoz. 1547. augusztus 21.

• MNy 46. – Pelejthey Péter levele Deregnyey Mihályhoz. 1548. október 22.

• MNy 47. – Szünyei László záloglevele. 1548. február 2.

• MNy 48. – Fráter György váradi püspök levele Kállay Lökös Jánoshoz. 1549. november 22.

• MNy 49. – Nádasdy Márton levele Gersei Pethő Gáspárhoz. 1549. május 18.

• MNy 50. – Pethő András levele öccséhez. 1549. május 9.

• MNy 51. – Mekcsey László és Oroszy Demeter levele. 1549. március 21.

• MNy 52. – Oroszy Demeter és társai tanúságlevele. 1549. március 10.

• MNy 53. – Jobbágyösszeírás és lakóházelosztásról szóló memoriale. 1549–1550.

• MNy 54. – Kassa város hatósága Bakay Györgyhöz. 1550. február 27.

• MNy 55. – Kendy Ferenc oklevele. 1550. június 18.

• MNy 56. – Kávássy Sebestyén tordai jegyző levele Hesdáti Mártonhoz. 1550.

• MNy 57. – Levéltöredék. 16. század közepe.

• MNy 58. – Ugocsa megye követeinek felirata. 1550–1560 körül.

• MNy 59. – Pokry Gábor által Csík- és Gyergyó-székben elkövetett kártételek vizsgálata. 1550 körül.

• MNy 60. – György deák levele Gersei Pethő Gáspárhoz. 1550. május 31.

• MNy 61. – Gersei Pethő Péter és Boldizsár levele Pethő Gáspár feleségéhez, Gyenge Annához. 1550. május 1.

• MNy 62. – Breviáriumi mutatótábla. 15–16. század fordulója.

• MNy 63. – Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót, és így esött. 1535 körül.

• MNy 64. – A leleszi konvent hiteleshelyi feljegyzése. 1562–1567.

• MNy 65. – Imádságok. 16. század eleje.

• MNy 66. – Latin mondások magyar fordításai és magyar nyelvű tollpróbák. 16. század. A magyar szövegek az alábbi ősnyomtatványban találhatók: Philelphus, Franciscus, Epistolae, Brescia, Jacobus Britannicus, 1485. (CIH, II, 2690. sz.) A 132 verzón három latin mondás magyar fordításokkal; a hátsó kötéstábla belső oldalán magyar nyelvű tollpróbák.

• MNy 67. – Jókai-kódex. 1440 körül.

• MNy 68. – Teleki-kódex. 1525–1531. Jelenleg lappang.

• MNy 69. – Orvosi recept. 16. század. Az emlék Gregorius IX. papa, Decretales Parisiis, Thielmann Kerver, 1512 (Adams G-1211, Moreau II. 284) kötése előtáblájának belső oldalán található.

• MNy 70. – Nikolsburgi rovásábécé. 15. század közepe.

• MNy 71. – Birk-kódex. 1474.

• MNy 72. – Bécsi kódex. 1450 körül.

• MNy 73. – Festetics-kódex. 1493 körül.

• MNy 74. – Keszthelyi kódex. 1522.

• MNy 75. – Tihanyi kódex. 1525–1531.

• MNy 76. – Imádságok. 16. század. A magyar nyelvű szövegek egy bifólión találhatók.

• MNy 77. – Posztilla, azaz keresztény tanítás. 16. század. Az emlék egy levél két oldalán található.

• MNy 78. – Zöldvári ének. 1542 előtt.

• MNy 79. – Ómagyar Mária-siralom. 13. század utolsó negyede. A nyelvemlék a Leuveni kódexben maradt fenn (134v). A kéziratban található magyar glosszák a Mária-siralommal egyidősek (222r, 279r, 285v). A jelzet a kézirat egészét jelöli.

• MNy 80. – A Máté-passió részlete (Mt 26,1–20) 16. század közepe.

• MNy 81. – Részletek a Sylvester-féle Újszövetségből és ráolvasások Mihály deák Bibliájában. Nem sokkal 1541 után.

Nem a Magyar Nyelvemlékek között nyilvántartott anyag:

 

• Cod. Lat. 403 – Anonymus Gesta Hungarorum

 

• Cod. Lat. 410 – Esztergomi iskoláskönyv (1463-1476)

• App. M. 136 – Lázár diák térképe/Tabula Hungariae (1528)

Összeállította: Kertész Balázs